Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/206/15 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/702/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mysłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/702/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/722/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2008r., Uchwałą Nr LXXX/1179/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r., Uchwałą Nr VI/54/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011r. oraz Uchwałą Nr XLIII/823/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2013r. - postanowienie § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2015r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe