Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 228/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Dzielnicy Kazimierz Górniczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust 1 i 2, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015 r., poz. 1515) oraz § 45 i 46 Statutu Miasta Sosnowca przyjętego uchwałą Nr61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr16, 2003 rok, poz. 544 ze zmianami), z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Sosnowcu

Uchwala

§ 1.

Utworzyć jednostkę pomocniczą - Dzielnica Kazimierz Górniczy.

§ 2.

1. Jednostka pomocnicza obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice:

1) ul Aleksandra Fredry

2) ul. Armii Krajowej od nr 22 do 86 (parzyste) i od nr 29 do 85 (nieparzyste),

3) ul. Boczna,

4) ul. Brunona Jasieńskiego,

5) ul. Dworcowa,

6) ul. Główna,

7) ul. Gustawa Morcinka,

8) ul. Jana Kasprowicza,

9) ul. Kazimierzowska,

10) ul. Kościuszkowców,

11) ul. Leopolda Staffa ,

12) ul. Lucjana Szenwalda,

13) ul. Mikołaja Reja,

14) ul. Nowa,

15) ul. Ogrodowa,

16) ul. Rzemieślnicza,

17) ul. Szmejka,

18) ul. Sztygarska,

19) ul. Wagowa,

20) ul. Władysława Broniewskiego,

21) ul. Wopistów,

22) ul. Zielona

2. Granice jednostki pomocniczej określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

3. Obszar jednostki pomocniczej może być zmieniony w trybie określonym w Statucie Miasta Sosnowca.

4. Szczegółowe zasady działania jednostki pomocniczej określa jej statut.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik do Uchwały Nr 228/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe