Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 230/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Dzielnicy Porąbka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust 1 i 2, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015 r., poz. 1515) oraz § 45 i 46 Statutu Miasta Sosnowca przyjętego uchwałą Nr61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr16, 2003 rok, poz. 544 ze zmianami), z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Sosnowcu

Uchwala

§ 1.

Utworzyć jednostkę pomocniczą - Dzielnica Porąbka.

§ 2.

Jednostka pomocnicza obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice:

1. ul.Tadeusza Boya-Żeleńskiego,

2. ul. Dąbrowska,

3. ul. Łukasiewicza Ignacego,

4. ul. Wiejska,

5. ul. Zagórska,

6. ul. Arctowskiego,

7. ul. Cisowa,

8. ul. Dojazdowa,

9. ul. Jałowcowa,

10. ul. Kosmonautów,

11. ul. Bolesława Krupińskiego,

12. ul. Stanisława Ligonia,

13. ul. Olkuska,

14. ul. Pekińska,

15. ul. Skowronków,

16. ul. Sławkowska,

17. ul. Smerkowa,

18. ul. Świerkowa.

§ 3.

Granice jednostki pomocniczej określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 4.

Obszar jednostki pomocniczej może być zmieniony w trybie określający w Statucie Miasta Sosnowca.

§ 5.

Szczegółwe zasady działania jednostki pomocniczej określa jej statut.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe