Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 231/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Dzielnicy Porąbka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz § 47 Statutu Miasta Sosnowca przyjętego uchwałą Nr61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 16, 2003 rok, poz. 544 ze zmianami), z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala

§ 1.

Nadać jednostce pomocniczej Dzielnicy Porąbka statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały, określający organizację i zakres działania jednostki pomocniczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 231/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.

STATUT DZIELNICY PORĄBKA W SOSNOWCU
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :

1) Mieście Sosnowiec - należy przez to rozumieć gminę Sosnowiec - miasto na prawach powiatu,

2) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sosnowcu,

3) Przewodniczącym Rady Miejskiej - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu,

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sosnowcu,

5) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Sosnowca,

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sosnowcu,

7) Dzielnicy - należy przez to rozumieć Dzielnicę Porąbka w Sosnowcu,

8) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy Porąbka w Sosnowcu,

9) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Dzielnicy Porąbka w Sosnowcu,

10) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy Porąbka w Sosnowcu,

11) Przewodniczącym Zarządu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Porąbka w Sosnowcu,

12) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Dzielnicy Porąbka w Sosnowcu,

13) Statut Miasta - należy przez to rozumieć Statut Miasta Sosnowca,

14) Komisję Wyborczą - należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej `w Sosnowcu.

§ 2.

1. Dzielnica Porąbka zwana w dalszej części niniejszego statutu Dzielnicą jest jednostką pomocniczą gminy Sosnowiec.

2. Wspólnotę lokalną Dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

3. Dzielnica realizuje zadania związane z organizacją przedsięwzięć i wspieraniem inicjatyw swoich mieszkańców w szczególności w zakresie:

1) poprawy warunków życia,

2) zachowania porządku i bezpieczeństwa,

3) edukacji,

4) kultury,

5) wypoczynku,

6) rekreacji,

7) ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury,

8) organizowania samopomocy sąsiedzkiej.

4. Granice Dzielnicy określa mapa stanowiąca załącznik do statutu.

5. Dzielnica obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice:

1) ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego,

2) ul. Dąbrowska,

3) ul. Łukaszewicza Ignacego,

4) ul. Wiejska,

5) ul. Zagórska,

6) ul. Arctowskiego,

7) ul. Cisowa,

8) ul. Dojazdowa,

9) ul. Jałowcowa,

10) ul. Kosmonautów,

11) ul. Bolesława Krupińskiego,

12) ul. Stanisława Ligonia,

13) ul. Olkuska,

14) ul. Pekińska,

15) ul. Skowronków,

16) ul. Sławkowska,

17) ul. Smerkowa,

18) ul. Świerkowa

6. Obszar Dzielnicy może być zmieniony w trybie określonym w Statucie Miasta.

Organy dzielnicy

§ 3.

1. Organami Dzielnicy są: Rada i Zarząd.

2. Działalność organów jest jawna.

§ 4.

1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Dzielnicy jest Rada.

2. Siedzibą Rady jest SOSNOWIEC - PORĄBKA.

§ 5.

1. Rada liczy 15 radnych.

2. Rada wybiera na pierwszej sesji ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Rady, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Funkcji, o których mowa w ust. 2 nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

4. Odwołanie Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust.2. Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rezygnację Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady składa na piśmie do Rady.

6. Niepodjęcie uchwały w tej sprawie, o której mowa w ust. 5 w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji, Rada wybiera nowego Przewodniczącego Rady nie później niż w ciągu 3 miesięcy od momentu podjęcia uchwały.

8. W przypadku złożenia jednocześnie rezygnacji Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady i zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 7 posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

9. Przedmiotem obrad posiedzenia Rady prowadzonego przez najstarszego wiekiem radnego może być wyłącznie wybór nowego Przewodniczącego Rady.

10. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) współpraca z Radą Miejską i Prezydentem Miasta we wszystkich sprawach związanych z dzielnicą,

2) inicjowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych,

3) organizowanie zbiorowego życia mieszkańców Dzielnicy,

4) współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu i porządku,

5) sygnalizowanie Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta nieprawidłowości w funkcjonowaniu służb komunalnych oraz realizacji zadań i inwestycji miejskich,

6) ścisła współpraca z radnymi okręgu,

7) zgłaszanie uwag i wniosków oraz opiniowanie istotnych spraw dotyczących Dzielnicy a odnoszących się do:

a) planu zagospodarowania przestrzennego,

b) planu budżetu miasta na dany rok,

c) działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej,

d) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

e) utrzymania czystości, estetyki i higieny,

f) ochrony zdrowia i opieki społecznej,

g) szkolnictwa i kultury,

h) rekreacji i sportu,

i) ochrony środowiska,

j) komunikacji,

k) nazewnictwa ulic i placów dzielnicy,

l) komunalnego budownictwa mieszkaniowego (konserwacje, remonty i modernizacje),

m) innych spraw dotyczących dzielnicy.

8) występowanie do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z wnioskami dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania Dzielnicy,

9) występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

§ 6.

1. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.

2. Rada wybiera Zarząd w liczbie 3 osób: Przewodniczącego Zarządu i 2 Wiceprzewodniczących Zarządu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia ważności wyborów.

3. W przypadku niedokonania wyboru Zarządu w terminie określonym w ust.2 Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta rozwiązuje Radę.

§ 7.

1. Przewodniczącego Zarządu wybiera Rada spośród jej radnych bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu wybiera Rada na wniosek Przewodniczącego Zarządu spośród jej radnych, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Do zadań Zarządu należy między innymi:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) przygotowywanie projektów uchwał i wniosków,

3) przygotowywanie i przedstawianie planów działalności,

4) przygotowywanie i przedstawianie sprawozdań z działalności,

5) organizowanie zebrań mieszkańców i Rady,

6) prowadzenie dokumentacji organów Dzielnicy, a w szczególności przyjętych uchwał oraz protokołów z obrad walnego zebrania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy,

7) informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących jednostki i miasta,

8) wykonywanie uchwał Rady,

9) działanie na rzecz dobra Dzielnicy.

4. Po upływie kadencji Rady, Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, z zastrzeżeniem §15, ust. 8.

5. Zarząd zobowiązany jest złożyć nowo wybranej Radzie w wyznaczonym przez nią terminie, pisemne sprawozdanie ze swej działalności za okres co najmniej ostatniego roku.

§ 8.

Odwołanie osób pełniących funkcję w organach Dzielnicy następuje w trybie przewidzianym dla wyborów.

§ 9.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

§ 10.

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady.

2. Przewodniczący Rady informuje o miejscu, terminie i porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej 1 raz na kwartał w sposób zwyczajowy przyjęty.

4. Posiedzenia Rady są jawne.

5. Do uczestnictwa w sesji każdorazowo zapraszani są radni Rady Miejskiej okręgu wyborczego właściwego dla Dzielnicy.

6. Obradami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego jeden z Wiceprzewodniczących Rady. W przypadku nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady obradami kieruje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady.

7. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczących Rady obrady prowadzi najstarszy, obecny na sesji radny Rady.

8. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady z zastrzeżeniem przypadków, kiedy Statut stanowi inaczej.

9. Regulamin Rady uchwala Rada.

10. Każde posiedzenie Rady jest protokołowane. W protokole odzwierciedla się rzeczywisty przebieg obrad, a w szczególności podaje się:

1) datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko przewodniczącego i protokolanta obrad,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) listę obecnych członków Rady,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia,

5) porządek obrad,

6) przebieg obrad - streszczenie wystąpień, zgłaszane wnioski, podjęte uchwały, stanowiska, opinie, zgłaszane oświadczenia,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników,

8) podpisy - przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

11. Przewodniczący Rady lub radny prowadzący obrady Rady podpisuje uchwały Rady.

12. Przewodniczący Rady przekazuje kopie uchwał radnym Rady Miejskiej z danego okręgu wyborczego.

13. Wnioski i opinie Rady przedkładane są do rozpatrzenia Radzie Miejskiej, Prezydentowi Miasta.

14. Wnioski i opinie są przedkładane do wiadomości radnym Rady Miejskiej danego okręgu.

§ 11.

1. Na pierwszej sesji radni składają ślubowanie : "Ślubuję uroczyście sprawować obowiązki radnego godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej dzielnicy i jej mieszkańców".

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że prowadzący sesję wywołuje kolejno radnych, którzy powstają i wypowiadają słowo "ślubuję".

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

4. Radny Rady po złożeniu ślubowania uzyskuje tytuł "Radny Rady Dzielnicy Porąbka z prawem posiadania stosownego zaświadczenia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej".

5. Radny Rady jest zobowiązany brać czynnie udział w posiedzeniach i pracach Rady, do której został wybrany.

§ 12.

1. Stały kontakt Rady z mieszkańcami odbywa się za pośrednictwem pełnionych społecznie dyżurów. O miejscu, dniach i godzinie, w których odbywać się będą dyżury, mieszkańcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń.

2. W sesjach Rady Miejskiej może uczestniczyć Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu jako reprezentant Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.

3. Przewodniczący mogą upoważnić jednego ze swoich zastępców do uczestniczenia w sesji.

Zasady gospodarki finansowej dzielnicy

§ 13.

1. Dzielnica prowadzi działalność finansową w ramach budżetu miasta na podstawie rocznych planów finansowych.

2. Dzielnica przygotowuje projekt planu finansowego w zakresie środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

3. Projekt planu finansowego Zarząd Dzielnicy składa do Biura Rady Miejskiej. Biuro Rady Miejskiej przekazuje projekt planu finansowego Skarbnikowi Miasta.

4. W planie tym wydatki powinny zabezpieczać przede wszystkim wydatki administracyjno biurowe związane z funkcjonowaniem siedziby organów Dzielnicy.

5. W przypadku przekazania składników mienia komunalnego, Dzielnica zarządza i korzysta z przekazanego jej mienia.

6. Mieniem przekazanym dzielnicy przez Gminę gospodaruje Zarząd Dzielnicy.

7. Osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem są zobowiązane do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem mienia i jego ochroną.

8. Dzielnica może względem przekazanego mienia dokonywać czynności nie przekraczających czynności zwykłego zarządu.

9. W zakresie zwykłego zarządu Dzielnica:

a) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem,

b) prowadzi bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia.

10. Dochód z mienia przekazanego dzielnicy stanowi dochód budżetu miasta.

Nadzór nad działalnością organów Dzielnicy

§ 14.

1. Nadzór nad działalnością Dzielnicy jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością Dzielnicy są: Rada Miejska i Prezydent Miasta.

3. Przewodniczący Rady raz w roku, lecz nie później niż do 31 marca, składa sprawozdanie z działalności Rady Radzie Miejskiej.

4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania organów dzielnicy oraz uczestniczenia w ich posiedzeniach.

5. Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest do przedkładania uchwał Rady Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

6. Uchwały Rady sprzeczne z prawem są nieważne.

7. Nieważność uchwały w całości lub części stwierdza Rada Miejska na wniosek Prezydenta w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały.

8. W razie powtarzającego się, wielokrotnego, istotnego naruszenia przez Radę przepisów prawa, Rada Miejska, na wniosek Prezydenta Miasta lub Komisji Rewizyjnej, może na mocy uchwały rozwiązać Radę. Rozwiązanie Rady jest równoznaczne z rozwiązaniem Zarządu.

Zasady i tryb wyborów organów jednostki

§ 15.

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający najwcześniej 60 dni od dnia podjęcia uchwały.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miejskiej.

§ 16.

1. Prezydent Miasta powołuje Komisję Wyborczą w składzie 6 osób, z których 4 osoby są zgłaszane przez Kluby Radnych Rady Miejskiej oraz 2 desygnowane przez Prezydenta Miasta.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący wyłonieni w drodze wewnętrznych wyborów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz członkowie.

3. W skład Komisji Wyborczej mogą wchodzić wyłącznie osoby nie będące w stosunku do osób kandydujących do Rady : zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem lub małżonkami.

4. Osoba wchodząca w skład Komisji Wyborczej traci członkostwo w komisji z chwilą rejestracji jej kandydatury na radnego.

5. Osobom wchodzącym w skład Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

6. Obsługę organizacyjno - techniczną, w tym także sporządzenie i przekazanie spisów wyborców, zapewnia Komisji Wyborczej Prezydent Miasta.

§ 17.

Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1. organizacja wyborów do Rady,

2. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego na terenie Dzielnicy, także w dniu wyborów,

3. ustalanie wzorów formularzy: zgłoszenia kandydata, protokołu rejestracji kandydata, list kandydatów, kart do głosowania i protokołów głosowania,

4. rejestracja kandydatów na radnych,

5. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów,

6. rozpatrywanie protestów wyborczych i orzekanie o ważności wyborów.

7. ustalenie wyników głosowania i składu Rady,

8. podanie wyników głosowania w Dzielnicy do wiadomości publicznej.

§ 18.

1. Kandydatów do Rady zgłasza się pisemnie Komisji Wyborczej w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie komisji, w okresie pomiędzy 40 a 30 dniem przed terminem wyborów.

2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr PESEL, zawód, zgodę na kandydowanie, oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w kampanii wyborczej.

3. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

4. Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców z terenu Dzielnicy.

5. Do zgłoszenia kandydata uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat.

6. Przyjmujący zgłoszenie członek komisji obowiązany jest w obecności zgłaszających dokonać sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia, a w razie stwierdzenia wad odmówić rejestracji zgłoszenia.

7. Komisja Wyborcza dokona skreślenia z listy kandydata w razie zgonu, zmiany miejsca zamieszkania lub wycofania zgody na kandydowanie, o czym niezwłocznie powiadamia wyborców.

8. Warunkiem przeprowadzenia wyborów w Dzielnicy jest zgłoszenie liczby kandydatów równej lub większej od liczby mandatów.

9. Komisja Wyborcza ogłasza nazwiska kandydatów, wymienionych w porządku alfabetycznym, do publicznej wiadomości, najpóźniej 20 dni przed wyborami.

10. Jeżeli w przewidywanym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów, zgodnie z ustępem 8, to wyborów nie przeprowadza się, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców. Wybory do Rady Dzielnicy w takim przypadku zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu kolejnej inicjatywy mieszkańców, popartej przez co najmniej 10% mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 19.

1. Prezydent Miasta zapewni w środkach masowego przekazu informacje o zarządzonych wyborach pozwalające skutecznie poinformować mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

2. W dniu głosowania oraz w dniu poprzedzającym głosowanie prowadzenie kampanii na rzecz kandydatów jest dozwolone, z zastrzeżeniem ustępu 3.

3. W lokalu wyborczym wszelkie formy kampanii są zabronione.

§ 20.

1. Głosowanie odbywa się w lokalu Komisji Wyborczej bez przerwy w godzinach od 8.00 do 19.00.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy są karty do głosowania, czy urna jest pusta, czy są w lokalu warunki zapewniające tajność głosowania a następnie zamyka i pieczętuje urnę, której nie wolno otwierać do końca głosowania.

3. Od chwili otwarcia lokalu wyborczego, aż do jego zamknięcia, w lokalu powinni być obecni co najmniej trzej członkowie komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.

4. Przewodniczący komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania, w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój lub prowadzące agitację wyborczą.

5. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po sprawdzeniu dokumentu tożsamości i po potwierdzeniu udziału w głosowaniu przez złożenie podpisu w spisie wyborców.

6. Wyborca nie ujęty w spisie może wziąć udział w głosowaniu, jeśli z jego dowodu osobistego wynika zameldowanie na stałe na obszarze Dzielnicy - wyborcę takiego obwodowa komisja dopisuje do spisu wyborców.

7. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu tożsamości może otrzymać kartę do głosowania jeżeli jego tożsamość potwierdzi dwóch innych wyborców znanych komisji wyborczej.

8. Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

9. Wyborca głosuje od jednego do 15 kandydatów przez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje (dwie przecinające się linie w obrębie kratki).

§ 21.

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.

3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk 16 lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata, umieszczonego na karcie do głosowania.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych
dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

6. Z ustalenia wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisują wszyscy członkowie komisji, zawierający w szczególności:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

6) nazwiska i imiona wybranych radnych jednostki pomocniczej.

7. Jeden egzemplarz Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie komisji, a drugi przekazuje Radzie Miejskiej.

8. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach liczby mandatów.

9. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów sytuującej ich na ostatnim miejscu mandatowym, o rozdziale mandatów decyduje losowanie.

10. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady przechowuje się w Urzędzie.

11. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz spisy wyborców, po upływie 12 miesięcy od dnia stwierdzenia ważności wyborów w danej jednostce pomocniczej, są niszczone.

§ 22.

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej na piśmie udokumentowany protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty wyborców rozpatruje Komisja Wyborcza w terminie 30 dni od dnia wyborów na posiedzeniu jawnym, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji Wyborczej wnoszącemu protest przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Rady Miejskiej, która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 60 dni od daty wniesienia odwołania.

4. Komisja Wyborcza orzeka o nieważności wyborów do Dzielnicy lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli w wyborach dopuszczono się przestępstw przeciwko wyborom lub naruszenia Statutu, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie - w tym przypadku Komisja Wyborcza określa w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

5. W razie braku protestów przeciwko ważności wyborów na terenie Dzielnicy, a także po rozpatrzeniu protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy i rozwiązuje się.

6. W terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów na terenie Dzielnicy, przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwszą sesję Rady.

7. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady sesję prowadzi przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej z okręgu wyborczego, w którym znajduje się Dzielnica.

§ 23.

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) śmierci,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) objęcia mandatu radnego Rady Miejskiej,

4) utraty prawa wybieralności,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwa umyślne.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny.

3. O wygaśnięciu mandatu radnego Zarząd powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz Komisję Wyborczą.

4. Stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się losowanie.

5. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:


1) podziału lub połączenia Jednostek,

2) rozwiązania Rady.

§ 24.

1. Rozwiązanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum, na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 10 % wyborców, chyba że do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy, o rozpoczęciu zbierania podpisów powiadamia się przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Termin i sposób przeprowadzania referendum określa Rada Miejska odrębną uchwałą.

3. Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

Postanowienia końcowe

§ 25.

1. Uchwalenie i zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki.

2. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

3. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta.

§ 27.

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe