Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do którego Gmina Sośnicowice nie posiada tytułu prawnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust 1. pkt 9, 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków do którego Gmina Sośnicowice nie posiada tytułu prawnego.

§ 2. 1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku.

2. Dotacje mogą być udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Sośnicowice.

3. Dotacje mogą być udzielane na prace, które:

1) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona,

2) rozpoczęto w roku złożenia wniosku i będą kontynuowane w roku, w którym dotacja ma być udzielona,

3) zostały wykonane po złożeniu wniosku, w roku udzielenia dotacji.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego dany rok budżetowy lub w uzasadnionych przypadkach, których nie można było wcześniej przewidzieć, można składać wnioski w innym terminie, nie później jednak niż do 1 września danego roku budżetowego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego);

5) kosztorys inwestorski prac.

§ 4. 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Sośnicowicach na wniosek Burmistrza. W uchwale w sprawie udzielenia dotacji określa się nazwę otrzymującego dotacje, prace na wykonanie których przyznano dotacje oraz kwotę przyznanej dotacji.

2. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu, która dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji.

§ 5. Łączna wysokość przyznanych dotacji nie może przekroczyć środków finansowych określonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza z wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.

2. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku zawierać powinna:

1) szczegółowy zakres prac;

2) zakres prac finansowanych z dotacji;

3) termin wykonania prac finansowanych z dotacji;

4) harmonogram wykonania i finansowania prac;

5) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i warunki jej płatności;

6) warunki i sposoby zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 7. 1. Rozliczenie dotacji stanowić będzie sprawozdanie z rzeczowo-finansowego wykonania prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku do którego załącza się:

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac;

2) protokół odbioru prac;

3) kopie rachunków lub faktur;

4) zawiadomienie o zakończeniu robót lub pozwolenie na użytkowanie

5) oświadczenie dotowanego, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.

2. Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Burmistrz ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowanego dotacją zadania.

2. Prawo kontroli obejmuje:

1) przedstawienie przez wnioskodawcę wszelkich informacji dotyczących działalności, w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Burmistrz;

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wnioskodawcy, na których realizowane są prace objęte dotacją;

3) prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pochodzącymi z dotacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 9. 1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską.

2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;

3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;

4) kserokopię umowy o dotację;

5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;

6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.

3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 11. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XXXI/323/2010 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, do którego Gmina Sośnicowice nie posiada tytułu prawnego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/2015
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/2015
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe