Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatku i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz. 735) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z dnia 22 października 2015 r., poz. 1029) oraz art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484)

Rada Gminy Węgierska Górka, uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

powyżej 9,0 i poniżej 12,0

780,00 zł

1 326,00 zł

1 596,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

13

1 804,00

1 940,00

13

14

1 805,00

1 943,00

14

15

2 287,00

2 565,00

15

2 288,00

2 567,00

3 osie

stawka podatku w złotych

12

17

2 147,00

2 287,00

17

19

2 357,00

2 495,00

19

21

2 358,00

2 496,00

21

23

2 359,00

2 497,00

23

25

2 565,00

2 635,00

25

2 567,00

2 636,00

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

25

2 426,00

2 565,00

25

27

2 565,00

2 703,00

27

29

2 567,00

2 705,00

29

31

2635,00

3 067,00

31

2 944,00

3 068,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7, 00 ton
włącznie


1 594,00 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 00 ton i poniżej 12 ton włącznie


1 837,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

18

1 940,00

2 080,00

18

25

1 941,00

2 219,00

25

31

2 080,00

2 220,00

31

2 357,00

2 386,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

40

2 080,00

2 219,00

40

2 495,00

3 086,00

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 110,00 zł,

4) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

1 oś

stawka podatku w złotych

12

18

970,00

1 110,00

18

25

971,00

1 111,00

25

1 247,00

1 387,00

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

1 178,00

1 318,00

28

33

1 318,00

1 387,00

33

38

1 526,00

1 671,00

38

1 664,00

1 934,00

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

38

1 664,00

1 870,00

38

1 665,00

2 081,00

5) od autobusu o ilości miejsc siedzących poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 172,00

1 436,00

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/301/2014 z dnia 10 października 2014 r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.

§ 4.

1. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe