Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/302/2014 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ) oraz art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę nr XXXI/302/2014 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe