Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Koszarawa; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 26 stycznia 2015r.

do porozumienia nr 54 z dnia 21.10.2014r. w sprawie przejęcia obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Koszarawa

Tekst pierwotny

zawarty w Żywcu pomiędzy:

Powiatem Żywieckim , w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu , reprezentowany przez:

Starostę Żywieckiego - Andrzej Kalata

Wicestarostę Żywieckiego - Stanisław Kucharczyk

przy kontrasygnacie

Skarbnika Powiatu w Żywcu - Elżbieta Wątroba

zwanym w dalszej części porozumienia "Przekazującym"

a

Gminą Koszarawa, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Koszarawa - Władysław Puda

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Koszarawa - Janina Tlałka

zwaną w dalszej części porozumienia "Przejmującym"


Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art.5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 594, z późn. zmianami) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zmianami.), uchwały Rady Powiatu w Żywcu ( nr II/28/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.) w sprawie powierzenia gminom zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w w/w porozumieniu:

§ 1.

1. Do §2 ust.3 porozumienia dopisuje się po kropce zdanie o brzmieniu:

W/w raporty pozostają w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu jako ewidencja wykonanej akcji zimowej.".

2. §2 ust.4 porozumienia otrzymuje brzmienie:

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu przekaże do Starostwa Powiatowego w Żywcu do dnia 10-tego po upływie każdego miesiąca realizacji porozumienia pisemną informację, w której na podstawie otrzymanych raportów od gmin potwierdzi prowadzenie akcji zimowej utrzymania dróg, co stanowić będzie podstawę do przekazania dotacji.".

3. §2 ust. 7 zdanie pierwsze porozumienia otrzymuje brzmienie:

W przypadku , gdy koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych będą niższe od kwoty określonej w ust. 1 różnica może być wykorzystana na remonty infrastruktury na drogach powiatowych w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu, z tym że w odbiorach tych robót będzie uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu".

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od sezonu zimowego 2014/2015.

§ 4.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Kalata


Wicestarosta


Stanisław Kucharczyk


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Władysław Puda


Skarbnik


Janina Tlałka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe