Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a), pkt. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. /M.P. z dnia 5 sierpnia 2015 r. poz. 735/

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

1. Na terenie Gminy Łaziska Górne wprowadza się opłatę targową.

2. Pod pojęciem targowiska rozumie się definicję zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Dzienne stawki opłaty targowej w wysokości 2,50 zł za m2 zajmowanej powierzchni
targowiska, nie mniej niż 2,50 zł i nie więcej niż 758,47 zł.

4. Zajętą powierzchnię zaokrągla się następująco:

1) mniej niż 0,50 m2 pomija się,

2) 0,50 m2 i więcej podwyższa się do pełnego m2.

5. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.

6. Do poboru dziennej stawki opłaty targowej wyznacza się inkasentów: Panią Krystynę Szlejter, Panią Katarzynę Szlejter, którym z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% pobranych kwot.

7. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskiego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.

8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

9. Traci moc uchwała Nr XXXVI/386/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie opłaty targowej.

10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe