Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14.138.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w wysokości podanej w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 52.419.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik do Uchwały Nr 14.138.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - w zależności od wpływu pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (art. 8 pkt 1 ustawy):

Dopuszczalna masa całkowita samochodu ciężarowego (w tonach)

Stawka podatku dla pojazdów:
( w złotych )

posiadających certyfikat Euro

nieposiadających certyfikatu Euro

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00

680,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

750,00

850,00

powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

900,00

1050,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 2 ustawy):

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie jezdne

12

15

1200,00

1350,00

15 i powyżej

1400,00

1550,00

trzy osie jezdne

12

23

1500,00

1700,00

23 i powyżej

1950,00

2100,00

cztery osie jezdne i więcej

12

29

2200,00

2500,00

29 i powyżej

2500,00

2800,00

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - w zależności od wpływu pojazdu silnikowego na środowisko naturalne

(art. 8 pkt 3 ustawy) :

Rodzaj ciągnika

Stawka podatku ( w złotych )

posiadający certyfikat Euro

800,00

nieposiadający certyfikatu Euro

1000,00


b) równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 ustawy):

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie jezdne

12

31

1500,00

1600,00

31 i powyżej

1750,00

2200,00

trzy osie jezdne i więcej

12

38

1600,00

1900,00

38

40

1900,00

2100,00

40 i powyżej

2250,00

2800,00

3. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 5 ustawy)- 500,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton (art. 8 pkt 6 ustawy):

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś jezdna

12 i powyżej

500,00

700,00

dwie osie jezdne

12

33

1000,00

1200,00

33

38

1100,00

1400,00

38 i powyżej

1400,00

1750,00

trzy osie jezdne i więcej

12

38

900,00

1100,00

38 i powyżej

1250,00

1550,00

4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz wpływu pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (art. 8 pkt 7 ustawy):

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku dla autobusów
( w złotych )

posiadających certyfikat Euro

nieposiadających certyfikatu Euro

mniej niż 22 miejsca

900,00

1000,00

22 miejsca i więcej

1750,00

1850,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe