Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14.139.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Rydułtowy, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru w drodze inkasa i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 7 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) w zw. z art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Na terenie Miasta Rydułtowy wprowadza się opłatę targową.

§ 2.

1. Wysokość opłaty targowej ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wysokość opłaty targowej ustala się w zależności od tego, czy sprzedaż prowadzona jest na zorganizowanych targowiskach, czy w pozostałych miejscach.

3. Przez zorganizowane targowiska rozumie się targowisko zlokalizowane na terenie Centrum Usługowo-Handlowego przy ul. Jagiellońskiej oraz targowisko przy ul. Obywatelskiej.

§ 3.

1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4.

Opłata targowa pobierana jest gotówką przez inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 5.

1. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Podleśnej 6C.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

3. Inkasent wpłaca zebraną opłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta nie później niż w drugi dzień roboczy po tygodniu, w którym opłaty zostały zebrane.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XV/123/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Rydułtowy, zasad poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik do Uchwały Nr 14.139.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 listopada 2015 r.

§ 1.

1. Opłata targowa obliczana i pobierana jest w zależności od powierzchni zajmowanej przez osobę prowadzącą sprzedaż, z zastrzeżeniem § 2.

2. Do obliczenia powierzchni zajmowanej przez osobę prowadzącą sprzedaż przyjmuje się całkowity obszar służący do sprzedaży, w szczególności miejsce, z którego prowadzi się sprzedaż, miejsce magazynowania towaru czy składowania opakowań.

3. Stawki opłaty targowej za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni, z zaokrągleniem do pełnych metrów kwadratowych w górę, wynoszą:

Miejsce handlu

styczeń, luty

pozostałe miesiące

na zorganizowanych targowiskach

1,00

2,50

w pozostałych miejscach

3,00

3,00

§ 2.

1. Jeżeli handel prowadzony jest ze środka transportu, opłata targowa za jeden środek transportu wynosi:

1) dla samochodów osobowych, dostawczych i przyczep o ładowności do 2,5 t:

Miejsce handlu

styczeń, luty

pozostałe miesiące

na zorganizowanych targowiskach

4,00

9,00

w pozostałych miejscach

15,00

15,00

2) dla pozostałych samochodów i przyczep:

Miejsce handlu

styczeń, luty

pozostałe miesiące

na zorganizowanych targowiskach

7,00

15,00

w pozostałych miejscach

20,00

20,00

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 stawki opłat określone w ust. 1 są niezależne od tego, czy handel odbywa się bezpośrednio ze środka transportu, czy też z dodatkowo ustawionego stoiska (stolika lub innego urządzenia).

3. W przypadku, gdy stoisko związane z pojazdem zajmuje dodatkową powierzchnię powyżej 2 metrów kwadratowych, opłatę targową pobiera się również od tej powierzchni na zasadach określonych w § 1.

4. Opłatę targową od osób dokonujących sprzedaży ze środków transportu będących specjalnie do tego celu przystosowanymi pojazdami, w szczególności z samochodów lub przyczep gastronomicznych, oblicza się zgodnie z § 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe