Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z póżn. zm. ) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rady Gminy Ujsoły uchwala,co następuje

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości :

1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85zł od 1 m2 powierzchni ;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni , za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem "dr" innych niż określonych w art. 2 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 0,05 zł od 1 m2 powierzchni .

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych, - 0,74 od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

e) gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze oraz od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem, innych niż wymienione w literze "f" - 3,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 od 1 m2 powierzchni użytkowej .

g) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/280/2014 z dnia 30 października 2014 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe