Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz.594 ze zm.) art.10 ust.1 i 2 oraz pkt.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity z 2014 r.poz.849 ) Rada Gminy w Ujsołach uchwala, co następuje

§ 1. § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 - 5,5 włącznie

powyżej 5,5 - 9 włącznie

powyżej 9 i poniżej 12

Samochody ciężarowe

753

967

1183

a/równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita :

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

osi

Stawka podatku w złotych

12 t

15 t

1397

1505

15 t

-

1612

1720

b/

Dopuszczalna masa całkowita :

3 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

osi

Stawki podatku w złotych

12 t

19 t

2597

2740

19 t

23 t

2668

2809

23 t

-

2740

2880

c/

Dopuszczalna masa całkowita :

4 osie i więcej

Ni mniej niż :

Mniej niż:

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

27 t

2809

2858

27 t

29 t

2880

3018

29 t

-

2951

3100

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdu :

- ciągniki o dopuszczalnej masie od 3,5 t i poniżej 12 t.: 1895

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton: a/

Dopuszczalna masa całkowita w tonach :

2 osie

Nie mniej niż :

Mniej niż:

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

25 t

2248

2315

25 t

31 t

2315

2387

31 t

36 t włącznie

2387

2396

Powyżej 36 t

-

2387

2765

b/

Dopuszczalna masa całkowita w tonach :

3 osie i więcej

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

36 t włącznie

2396

2396

powyżej 36 t

40 t

2458

2487

40 t

-

2528

3100

4) Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 601 zł.

5) Od przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1/

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

25 t

633

702

25 t

-

772

844

2/

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

28 t

1123

1193

28 t

33 t

1193

1265

33 t

38 t

1334

1753

38 t

-

1562

2309

3/

Dopuszczalna masa całkowita w tonach :

3 osie i więcej

Nie mniej niż :

Mniej niż :

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

38

1544

1559

38 t

-

1573

1740

6) Autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Mniej niż 22 miejsca

Równej lub więcej niż 22 miejsca

Stawka podatku w złotych

Autobus

753

2035

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/281/2014 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe