Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy w Ujsołach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a) zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

b) wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

c) wykorzystywane w zakresie kultury, sztuki, sportu i rekreacji,

d) wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej

2) grunty, budynki, budowle oraz ich części wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. od a do d nie dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/282/2014 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 r.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe