Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. poz.1515 ze zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2014 r.poz.849 z późn. zm.), art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz.1381 z póżn. zm.), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy w Ujsołach uchwala, co następuje

§ 1. 1. Określa się wzór informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oznaczony symbolem INRL-1 załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, oznaczony symbolem DN-1, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, oznaczony symbolem DR-1, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, oznaczonym symbolem ZR-1/A , załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, oznaczony symbolem DL-1, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Ujsołach Nr XI/76/2011 z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz Uchwała Nr XXI/154/2012 r. z dnia 30 listopada 2012 r w spawie zmian uchwały Nr XI/76/2011 Rady Gminy Ujsoły w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

INRL-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DN-1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DR-1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZR-1/A


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DL-1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe