Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 j.t.), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849 j.t.) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015.613 j.t.) zarządza się co następuje

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Ujsoły:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłat miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna.

§ 3. 1. Opłata miejscowa wynosi za każdą rozpoczętą dobę pobytu:

1) od dzieci i młodzieży - 1,00 zł.

2) od emerytów i rencistów - 1,00 zł.

3) od pozostałych - 2,00 zł.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły, raz na kwartał, do ostatniego dnia kwartału.

§ 8. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2015r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe