Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie zasad poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 j.t. z późniejszymi zmianami ), art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849 j.t. z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (U. z 2015 r. poz. 613 j.t.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ujsoły uchwala co następuje

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków na terenie Gminy Ujsoły w drodze inkasa.

2. Poborowi w drodze inkasa przez inkasentów podlegają następujące podatki od osób fizycznych:

1) podatek od nieruchomości

2) podatek rolny

3) podatek leśny

4) podatek od posiadania psów

3. Podatki o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-4 można uiścić także w kasie Urzędu Gminy lub dokonać przelewu na konto Urzędu Gminy Ujsoły.

§ 2. 1. Do poboru podatków o których mowa § 1 ust. 2 pkt. 1-4 wyznacza się w poszczególnych sołectwach następujących inkasentów :

1) Glinka - Kołodziej Zdzisław

2) Soblówka - Rząca Barbara

3) Złatna - Kręcichwost Antoni

4) Ujsoły - Kocoń Adam

§ 3. 1. Podatki o których mowa § 1 ust. 2 pkt. 1-4 winny być wpłacone przez inkasentów do kasy Urzędu Gminy Ujsoły najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

2. W terminie o którym mowa w ust. 1 inkasenci zobowiązani są również przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

§ 4. 1. Z tytułu poboru podatków inkasenci określeni w § 2 ust. 1 pkt.1-3 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10%.zebranych podatków.

2. Z tytułu poboru podatków inkasent określony w § 2 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7% zebranych podatków.

3. Wynagrodzenie za inkaso o którym mowa w ust. 1 i 2 inkasenci otrzymują w terminie 7 dni od daty wpłaty ich na konto Urzędu Gminy Ujsoły lub do kasy Urzędu Gminy Ujsoły.

§ 5. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Ujsołach: Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, Nr XVII/168/2009 z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, Nr XXIV/179/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, Nr XXXVII/286/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, Nr III/27/2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, Nr VIII/66/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe