Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 tj.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jeleśnia.

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni rocznie 0,82 zł;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni rocznie 4,56 zł;

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni rocznie 0,41 zł;

4) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne) od 1m2 powierzchni rocznie 0,41 zł;

5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych lub ich części (w tym garaże w budynkach) od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
0,69 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem budynków wymienionych w pkt. 3
i 4) od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 20,50 zł;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie 10,68 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 4,60 zł;

5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 7,68 zł;

b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza 4,90 zł;

c) od garaży wolnostojących z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej inną niż rolnicza 6,65 zł;

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,15 zł;

e) od pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w podpunktach a,b,c,d, 7,15 zł;

6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7; 2% ich wartości;

7) wykorzystywanych jako pokoje gościnne wraz ze stołówkami domowymi powyżej 5 pokoi, 14,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby ratownictwa górskiego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Różnica między stawką podstawową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały ze stawką preferencyjną podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 będzie stanowić pomoc de minimis udzieloną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejsiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013;

2. Podmioty ubiegające się o pomoc do minimis zobowiązuje się do przedstawienia:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedazjących go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń i nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie z zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LI/324/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2015.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe