Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 154/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2016 rok

Tekst pierwotny

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., Poz. 1515); art. 6 ust. 3 i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 1381, z późn. zm.) - po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Rolniczej w związku z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., Poz. 1076) - uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (M.P. z 2015r., Poz.1025) w wysokości 53,75zł za 1 dt, obniża się do kwoty 53,00zł za 1dt.

§ 2. Określa się:

1) wzór informacji o gruntach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 19/II/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2015 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Gabriel Podbioł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/XV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/XV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe