Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 161/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec:

1) publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,

2) niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubliniec dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli publicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

4. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli niepublicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 ust. 1 lub oddział przedszkolny, o którym mowa w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały,

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 ust. 1 lub oddziału przedszkolnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 lub 4 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubliniec, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Lubliniec wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuję się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubliniec,

2) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust 2c ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lubliniec,

3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust 1a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lubliniec,

4) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubliniec,

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust 2b ustawy - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Lubliniec wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Lubliniec wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubliniec,

6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubliniec, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Lubliniec wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubliniec,

7) w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy - kwota równa 50 % ustalonych w budżecie Gminy Lubliniec wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Lubliniec dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubliniec.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w tym przepisie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubliniec.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w tym przepisie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubliniec.

5. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Lubliniec dotację w wysokości określonej w tym przepisie.

§ 4. 1. Organ prowadzący jednostkę, zwany dalej "wnioskodawcą", składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Burmistrza Miasta Lublińca do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia każdego miesiąca roku udzielania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za grudzień, jest przekazywana nie później niż do dnia 15 grudnia.

§ 6. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Burmistrz Miasta Lublińca dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia oraz informuje o niej pisemnie uprawnionego do dotacji do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 7. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Lubliniec dokonywane jest przez Burmistrza Miasta Lublińca w terminie do 15 lutego roku następnego po roku przekazania dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego do dotacji.

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Lubliniec z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.).

§ 9. 1. Środki dotacji przekazanej w danym roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze, w których była należna.

2. Do rozliczenia dotacji z ust. 1 stosuje się § 7 oraz § 8 ust. 1 i 3, z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej za rok lub za lata ubiegłe.

§ 10. 1. W dotowanych jednostkach Burmistrz Miasta Lublińca może okresowo przeprowadzić kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów z dokumentacją przebiegu nauczania;

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 80 ust. 3d ustawy i art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji księgowej, w tym dowodów księgowych.

§ 11. 1. Kontrole, o których mowa w § 10 ust. 2, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Lubliniec upoważnieni przez Burmistrza Miasta Lublińca, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza, zawierającego:

1) numer upoważnienia,

2) podstawę prawną,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) nazwę i adres kontrolowanego,

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

6) zakres i termin kontroli,

7) czas trwania kontroli.

2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 7 dni przed kontrolą.

§ 12. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 14. 1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Burmistrz Miasta Lublińca przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Burmistrza Miasta Lublińca o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 15. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się trwały opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji budżetu Miasta Lublińca dla jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 17. Traci moc uchwała Nr 271/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Lublińca dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4238).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Gabriel Podbioł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/XV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/XV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe