Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy Marklowice

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust 2 pkt 8,art.40 ust.1 art.41 ust 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn.zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 1381 z późn.zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późń. zm),

Rada Gminy Marklowice
uchwala:

§ 1.

Ustala się wzory formularzy deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości-załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości-załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. Deklaracja na podatek rolny-załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4. Informacja w sprawie podatku rolnego-załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

5. Deklaracja na podatek leśny-załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

6. Informacja w sprawie podatku leśnego-załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

§ 3.

1. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Marklowice Nr XII/58/11 z dnia 29.09.2011 roku w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice


mgr Krystyna Klocek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/15
Rady Gminy Marklowice
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/15
Rady Gminy Marklowice
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/15
Rady Gminy Marklowice
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/15
Rady Gminy Marklowice
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/15
Rady Gminy Marklowice
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/56/15
Rady Gminy Marklowice
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe