Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/71/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2016, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) oraz art.15 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 25,00 zł. od jednego stoiska na targowisku.

Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł dziennie od jednego podmiotu.

§ 2.

Targowiskami są wszelkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż z ręki, koszów, stoisk, pojazdów konnych, samochodowych przyczep.

§ 3.

Opłata targowa płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży, za dowodem wpłaty na pobraną kwotę.

§ 4.

Do poboru opłaty targowej ustala się inkasentów w osobach:

- w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w Radziechowach

- w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w Przybędzy

- w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w Wieprzu

- w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w Brzuśniku

- w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w Bystrej

- w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w Juszczynie.

§ 5.

Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania się z opłaty targowej w terminie 5 dni od daty jej pobrania w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

§ 6.

Ustala się prowizję dla inkasentów opłaty targowej w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe