Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Sławkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Ustalić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Sławkowie.

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się według następujących zasad:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) wyrażony w %

Miesięczna kwota odpłatności dla osób samotnie gospodarujących w stosunku do ustalonego średniego miesięcznego kosztu pobytu

Miesięczna kwota odpłatności dla osoby w rodzinie w stosunku do ustalonego średniego miesięcznego kosztu pobytu

powyżej 100% do 200%

22%

28%

powyżej 200% do 300%

28%

33%

powyżej 300%

33%

40%

§ 3. Średni miesięczny koszt pobytu w ośrodkach wsparcia ustala Burmistrz Miasta Sławkowa w drodze zarządzenia, stanowiącego podstawę do ustalenia odpłatności.

§ 4. § 4. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w ośrodku wsparcia jest proporcjonalna do dni pobytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 6. Uchyla się uchwałę NR XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Sławkowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe