Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/179/15 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Zabrze.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze od powierzchni stanowiska sprzedażowego łącznie z wystawką.

Lp.

Powierzchnia stanowiska wraz z wystawką

(w m2)

Dzienna stawka opłaty targowej

(w złotych)

1

do 2

4,00

2

powyżej 2 do 5

8,00

3

powyżej 5 do 7

12,00

4

powyżej 7 do 10

16,00

5

powyżej 10

16,00 +1,50 (za każdy dodatkowy m2)

2. W miesiącach styczniu, lutym i marcu obniża się o 50% wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Zabrze.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 4. Opłatę targową można uiścić u inkasenta, w kasie urzędu lub bezpośrednio na rachunek bankowy gminy.

§ 5. Traci moc Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/207/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj.Śl. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 7837).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Uzasadnienie

Art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw zmienił dotychczasowe brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 poz. 849) - dalej u.p.o.l określając fakultatywność tej opłaty "Rada gminy może wprowadzić opłatę targową". "Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b".

Zdaniem ustawodawcy efekt zastosowania fakultatywności opłat lokalnych dla wyniku finansowego gmin powinien być pozytywny lub neutralny. Należy założyć, że decyzja o niepobieraniu opłat nastąpi wówczas, gdy koszty poboru opłaty przekraczają lub są równe uzyskiwanym wpływom. W przypadku wielu jednostek pobieranie opłat lokalnych nie jest rozwiązaniem racjonalnym z uwagi na marginalne znaczenie tej opłaty.

W przypadku miasta Zabrze dochody z tytułu tej opłaty wyniosły w 2013 roku 802.000,00 zł, w roku 2014 wyniosły 845.000,00 zł, natomiast na dzień 30 września 2015 roku kształtują się na poziomie 505.000,00 zł. Za wprowadzeniem opłaty targowej przemawia także fakt, iż koszty poboru nie przekraczają uzyskiwanych dochodów.

W myśl art. 19 pkt 1 lit. a) u.p.o.l. rada gminy w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłat lokalnych.

Stawki określone przez radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 u.p.o.l. i ogłoszonych w drodze obwieszczenia. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Nie ulega też zmianie wysokość stawki maksymalnej i wynosi jak w 2015 roku 767,68 zł, co jest zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

W przedmiotowej uchwale zaproponowano utrzymanie stawek opłaty targowej na dotychczasowym poziomie z powtórzonymi zasadami ich ustalania, tzn. od powierzchni stanowiska wraz z wystawką liczonych w m2.

W miesiącach styczniu, lutym i marcu utrzymano również obniżoną o 50% wysokość dziennych stawek opłaty targowej, co podyktowane jest utrudnieniami w handlu spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe