Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]))

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 ,,Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 ,,Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


Tabela nr 1 do uchwały nr XIII/110/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 listopada 2015 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

801

Oświata i wychowanie

1 283 991,75

-25,00

25,00

1 283 991,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 165 576,00

0,00

0,00

1 165 576,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

240,00

-25,00

25,00

240,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0920

Pozostałe odsetki

40,00

0,00

25,00

65,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

200,00

-25,00

0,00

175,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 652 557,00

0,00

110 500,00

1 763 057,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

408 561,00

0,00

0,00

408 561,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 073 157,00

0,00

110 500,00

1 183 657,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

408 561,00

0,00

0,00

408 561,00

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

644 600,00

0,00

110 500,00

755 100,00

bieżące

razem:

134 312 157,89

-25,00

110 525,00

134 422 657,89

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 206 068,00

0,00

0,00

2 206 068,00

majątkowe

majątkowe

razem:

2 745 010,00

0,00

0,00

2 745 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

137 057 167,89

-25,00

110 525,00

137 167 667,89

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 206 068,00

0,00

0,00

2 206 068,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe