Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Chybie

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.), art.6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) Rada Gminy Chybie

u c h w a l a:

§ 1. Wzór formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr X/69/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatkowych.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chybie


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe