Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, spełniającego normy emisji EURO - 696 zł,

b) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, nie spełniającego norm emisji EURO - 708 zł,

c) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie, spełniającego normy emisji EURO - 834 zł,

d) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie, nie spełniającego norm emisji EURO - 858 zł,

e) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton, spełniającego normy emisji EURO - 1050 zł,

f) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton, nie spełniającego norm emisji EURO - 1074 zł,

g) od 12 ton i mniej niż 15 ton, dwóch osiach jezdnych - 1428 zł,

h) od 15 ton i mniej niż 16 ton, dwóch osiach jezdnych - 1506 zł,

i) od 16 ton dwóch osiach jezdnych - 1788 zł,

j) od 12 ton i mniej niż 19 ton trzech osiach jezdnych - 1788 zł,

k) od 19 ton i mniej niż 23 tony, trzech osiach jezdnych - 2076 zł,

l) od 23 ton, trzech osiach jezdnych - 2340 zł,

m) od 12 ton i mniej niż 29 ton, czterech osiach jezdnych i więcej, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1980 zł,

n) od 12 ton i mniej niż 29 ton, czterech osiach i więcej i innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2082 zł,

o) od 29 ton, czterech osiach jezdnych i więcej, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2814 zł

p) od 29 ton, czterech osiach jezdnych i więcej i innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2922 zł.

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton, spełniającego normy emisji EURO - 1638 zł,

b) od 3,5 tony i poniżej 12 ton, nie spełniającego emisji EURO - 1662 zł,

c) od 12 ton i mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2088 zł,

d) od 12 ton i mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych i innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2178 zł,

e) od 31 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2124 zł,

f) od 31 ton, dwóch osiach jezdnych i innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2256 zł,

g) od 12 ton i mniej niż 37 ton, trzech osiach jezdnych i więcej, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2088 zł,

h) od 12 ton i mniej niż 37 ton, trzech osiach jezdnych i więcej i innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2190 zł,

i) od 37 ton i mniej niż 40 ton, trzech osiach jezdnychi więcej, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2112 zł,

j) od 37 ton i mniej niż 40 ton, trzech osiach jezdnych i więcej i innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2220 zł,

k) od 40 ton, trzech osiach jezdnych i więcej, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2814 zł,

l) od 40 ton, trzech osiach jezdnych i więcej i innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2928 zł.

3) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 300 zł,

b) od 12 ton i mniej niż 25 ton, jednej osi jezdnej - 420 zł,

c) od 25 ton, jednej osi jezdnej - 708 zł,

d) od 12 ton i mniej niż 28 ton, dwóch osiach jezdnych - 402 zł,

e) od 28 ton i mniej niż 33 tony, dwóch osiach jezdnych - 1086 zł,

f) od 33 ton i mniej niż 38 ton, dwóch osiach jezdnych - 1656 zł,

g) od 38 ton, dwóch osiach jezdnych - 2160 zł,

h) od 12 ton i mniej niż 38 ton, trzech osiach jezdnych i więcej - 1200 zł,

i) od 38 ton, trzech osiach jezdnych i więcej - 1644 zł.

4) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 924 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 1962 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe