Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami).

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określić wzory formularzy które podatnicy zobowiązani są do składania w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały:

1) Osoby fizyczne - informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Jejkowice Nr XLV/185/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4729 z dnia 22 września 2014 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku. Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe