Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 208 000,00 zł , to jest z kwoty 10 848 383,47 zł do kwoty 11 056 383,47

2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 208 000,00 zł , to jest z kwoty 1 790 000,00 zł do kwoty 1 582 000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2015 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe