Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/95/2015 Rady Gminy Lipie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 3 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 r, poz 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin określający zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy Lipie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotację można otrzymać na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach określonych w załączniku Nr.1 do Regulaminu.

§ 4. Traci moc uchwala Rady Gminy Lipie Nr XXIII/156/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski


Załącznik do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Lipie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe