Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy Lipie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 42/VIII/91 Rady Gminy Lipie z dnia 29 kwietnia 1991 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej (z późniejszą zmianą) oraz uchwały Nr XXVIII/156/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2015 r., poz.1515), art.15 i art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 42/VIII/91 Rady Gminy Lipie z dnia 29 kwietnia 1991 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej (z późniejszą zmianą) oraz uchwałę Nr XXVIII/156/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia na terenie gminy Lipie opłaty targowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe