Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 77/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku pt. "Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstw Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku", uchwalony Uchwałą
Nr 160/XVI/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak


Załącznik do Uchwały Nr 77/XI/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 27 listopada 2015 roku
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe