Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/229/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 212 ust. 1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

po stronie dochodów

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-

600.000

dochody bieżące

-

600.000

- wpływy z różnych dochodów

-

600.000

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

50.000

dochody bieżące

-

50.000

- wpływy z usług

-

50.000

w dziale 926 - Kultura fizyczna

-

654.350

dochody majątkowe

-

654.350

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , w tym:

-

654.350

środki z EFRR przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

-

654.350

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

-

293

dochody bieżące

-

293

- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

-

293

po stronie wydatków

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 - Transport i łączność

55.000

-

rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

55.000

-

wydatki bieżące

55.000

-

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

55.000

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

55.000

-

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-

2.537.050

rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

-

2.330.000

1) wydatki bieżące:

-

1.910.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

1.910.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

1.910.000

2) wydatki majątkowe

-

420.000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

420.000

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

207.050

wydatki bieżące

-

207.050

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

207.050

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

207.050

w dziale 710 - Działalność usługowa

79.766

-

rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

78.050

-

wydatki bieżące

78.050

-

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

78.050

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

78.050

-

rozdz. 71095 - Pozostała działalność

1.716

-

wydatki bieżące

1.716

-

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1.716

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.716

-

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

70.000

rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)

-

70.000

wydatki bieżące

-

70.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

70.000

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

7.906

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

62.094

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

3.937.934

-

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.829.795

-

wydatki bieżące :

1.829.795

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

1.829.795

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

2.108.139

-

wydatki bieżące

2.108.139

-

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

2.108.139

-

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

-

2.265.000

rozdz. 80104 - Przedszkola

-

200.000

wydatki bieżące

-

200.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

200.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

200.000

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

-

2.065.000

wydatki bieżące

-

2.065.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

2.065.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

2.065.000

w dziale 852 - Pomoc społeczna

-

27.000

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

-

27.000

wydatki bieżące

-

27.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

27.000

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

27.000

-

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

27.000

-

wydatki bieżące

27.000

-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

27.000

-

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

55.000

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

5.000

wydatki majątkowe

-

5.000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

5.000

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

-

50.000

wydatki bieżące

-

50.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

50.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

50.000

w dziale 926 - Kultura fizyczna

-

650.000

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

-

250.000

wydatki majątkowe

-

250.000

- zakup i objęcie akcji i udziałów

-

250.000

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

-

400.000

wydatki bieżące

-

400.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

400.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań

-

400.000

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

-

293

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

-

293

wydatki bieżące

-

293

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

-

293

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

200.000

-

rozdz. 85495 - Pozostała działalność

200.000

-

wydatki bieżące

200.000

-

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

200.000

-

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

121.854

-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

78.146

-

§ 2. W uchwale nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

"Dotacje z budżetu miasta w wysokości 75.275.781 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/229/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/229/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/229/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 r. po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - zwiększa się plan w Bytomskich Mieszkaniach o kwotę 600.000 zł, w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu rozliczenia mediów i kar umownych za lata ubiegłe, dotyczących budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe,

w dziale 900 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w związku ze zwiększonymi wpływami związanymi z obsługą cmentarza komunalnego,

w dziale 926 - zwiększa się plan o kwotę 654.350 zł, z tytułu refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakładów poniesionych przez miasto w latach ubiegłych w związku z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie Kolorowych Podwórek w Bytomiu",

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 293 zł, w związku ze zmianą sposobu przeliczania kursu euro projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ pt. "Ekologiczny i inteligentny dom". Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 - zmniejsza się plan wydatków w Wydziale Geodezji o kwotę 55.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych dotyczących dostaw energii elektrycznej do urządzeń nadawczo-odbiorczych zamontowanych w ramach projektu pn. "Budowa sieci szerokopasmowej" oraz przeprowadzenia audytu telekomunikacyjnego, obejmującego jednostki organizacyjne i spółki gminne Miasta Bytom

w dziale 700 -

w rozdz, 70001 - zwiększa się plan o kwotę 2.330.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dostawy wody i energii dla wspólnot mieszkaniowych oraz kosztów zadania pn. "Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych" w Bytomskich Mieszkaniach,

w rozdz. 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 207.050 zł, w związku z koniecznością zapłaty przez gminę Bytom kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego - sygnatura Akt I Aca 546/15 z dnia 6 listopada 2015 r. Kwota stanowi refundację wzrostu nakładów na nieruchomość po niedojściu do skutku umowy jej sprzedaży,

w dziale 710 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.766 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, z tego: w Wydziale Geodezji o 19.766 zł oraz w Wydziale Obrotu Nieruchomościami o 60.000 zł,

w dziale 754 - zwiększa się plan wydatków w Straży Miejskiej o kwotę 70.000 zł, w celu dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych - 7.906 zł oraz kosztów wynagrodzeń dla pracowników - 62.094 zł,

w dziale 757 - zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę 3.937.934 zł, z tego:

- w rozdz. 75704 - o kwotę 2.108.139 zł plan wydatków zaplanowanych na spłatę poręczeń udzielonych przez gminę, w związku z terminowym uregulowaniem przez podmioty, którym udzielono poręczeń zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

- w rozdz. 75702 - o kwotę 1.829.795 zł plan wydatków przeznaczonych na obsługę długu w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wskaźnikiem WIBOR, który przyjęto do obliczenia kwoty odsetek od kredytów i obligacji przewidywanych do zapłaty w bieżącym roku,

w dziale 852 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł w celu dofinansowania kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych, jednocześnie zmniejszając o tą kwotę plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w związku z powstałymi oszczędnościami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,

w dziale 801 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.265.000 zł w związku z koniecznością dofinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli, zajęć dodatkowych w przedszkolach, objęcia obowiązkiem nauki dzieci z roczników 2008 i 2009 oraz kosztów naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego i Zespole Szkół nr 1,

w dziale 900 - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 55.000zł, w tym:

w rozdz. 90001 - w Wydziale Ekologii zwiększą się plan wydatków o kwotę 5.000 zł, w celu przekazania dotacji do gminy Koniecpol w ramach wsparcia finansowego kosztów budowy wodociągów,

w rozdz. 90095 - w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 w celu dofinansowania kosztów utrzymania małej architektury na terenie miasta oraz wywozu odpadów z cmentarza komunalnego,

w dziale 926 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 650.000 zł, w tym:

rozdz. 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł w Wydziale Spraw Komunalnych w związku ze zwiększeniem kapitału zakładowego spółki Bytomski Sport, w celu realizacji zadania - ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. "Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego", w związku z przedłużającą się procedurą wyboru banku operatora emisji obligacji finansujących inwestycję na stadionie miejskim oraz zwiększeniem zakresu działalności spółki,

rozdz. 92695 - zwiększa się plan o kwotę 400.000 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji w celu dofinansowania bieżącej działalności placówki,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 293 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w związku z dokonaną korektą sposobu przeliczania kursu euro, wynikającej ze zmiany zapisów umowy dotyczącej realizacji projektu pn. "Ekologiczny i inteligentny dom".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe