Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/231/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,67 zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej21,94 zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej


9,68 zł,

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m2 powierzchni użytkowej4,45 zł,

e)

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1 m2 powierzchni użytkowej


5,76 zł,

f)

pozostałych, zajętych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a - e - od 1 m2 powierzchni użytkowej


7,36 zł;

2)

od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3) od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni


0,79 zł,

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni


4,26 zł,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni


0,38 zł,

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni2,80 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVIII/535/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/231/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/231/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

W projekcie uchwały zaproponowano na 2016 rok stawki podatkowe na poziomie stawek z roku 2015. W odniesieniu do podstaw opodatkowania budynków i gruntów proponowane stawki kształtują się na poziomie od 80,85 % do 95,98 % stawek maksymalnych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie zmiana przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W odniesieniu do podatku od nieruchomości doprecyzowane zostały zapisy dotyczące opodatkowania gruntów pod wodami w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie przepisu "pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych" zastąpiono treścią "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych". Dodany został również przepis dotyczący opodatkowania niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji. Dla takich gruntów w projekcie uchwały zaproponowano stawkę wynoszącą 2,80 zł za 1 m2 powierzchni gruntów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe