Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/234/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy pn.:

1) "IR-1 Informacja o gruntach" stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) "DR-1 Deklaracja w sprawie podatku rolnego" stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/271/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/234/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/234/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/234/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/234/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Wymiar podatku rolnego dokonywany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych,

- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a dla gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta.

Cena skupu żyta, stanowiąca podstawę do wyliczenia stawki podatku rolnego na 2016 rok wynosi 53,75 zł za dt i podana została przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym, rada gminy zobowiązana została do określenia wzorów formularzy, na których podatnicy (osoby fizyczne) składają organowi podatkowemu informacje o posiadanych gruntach lub deklarują podatek rolny (osoby prawne).

Dołączone do projektu uchwały formularze:

- "IR-1 Informacja o gruntach" (załacznik nr 1) oraz

- "DR-1 Deklaracja w sprawie podatku rolnego" (załącznik nr 2)

spełniają wymogi znowelizowanych od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy o podatku rolnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe