Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/238/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1484), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.);

2) dochodzie - oznacza to dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 i art. 8 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);

3) kryterium dochodowym - oznacza to dochód określony zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

4) pieczy zastępczej - oznacza to rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) dziecku - rozumie się przez to dziecko, w tym również pełnoletniego wychowanka, przebywające w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;

6) rodzicach - oznacza to rodziców biologicznych dziecka;

7) podmiotach leczniczych - oznacza to zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład rehabilitacji leczniczej;

8) opłacie - należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej w wysokości ustalonej na zasadach, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub w art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustalonej na podstawie posiadanych dokumentów finansowych.

§ 3. 1. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, może nastąpić na wniosek rodziców lub z urzędu.

2. Wniosek powinien zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulg oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności.

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu zweryfikowania sytuacji rodziców, wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziców.

4. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, może dotyczyć rodziców łącznie lub każdego oddzielnie.

§ 4. 1. Na wniosek rodziców lub z urzędu można:

1) umorzyć w całości opłatę wraz z odsetkami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych;

2) umorzyć w części opłatę wraz z odsetkami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych;

3) odroczyć termin płatności;

4) rozłożyć opłatę na raty;

5) odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych.

§ 5. Umorzenie w całości opłaty wraz z odsetkami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych może nastąpić w sytuacjach, gdy:

1) rodzice zmarli nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiony majątek nie podlega egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności albo postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych został zakończony w wyniku odzyskania przez rodziców możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych.

§ 6. 1. Umorzenie w części opłaty wraz z odsetkami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych może nastąpić w sytuacji, kiedy spełnione są przynajmniej 2. z poniższych przesłanek:

1) dochód rodziców lub dochód na osobę w rodzinie rodziców wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego;

2) rodzice wykonują postanowienia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) rodzice wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką;

4) rodzice ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, w innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej.

2. Umorzenie w części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych może nastąpić także w sytuacji, kiedy występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała lub ciężka choroba związana z kosztownym leczeniem, niepełnosprawnością lub kiedy rodzice doznali strat materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

3. Umorzenie w części opłaty może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych, jeżeli pobyt został zakończony, jak i wybranych okresów pobytu w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych.

4. Kwota podlegająca umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 95% kwoty tej należności.

5. Wraz z częścią opłaty umorzeniu podlegają również odsetki - w części, w jakiej umorzono opłatę.

6. Przy ustalaniu wysokości części opłaty podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową rodziców, ich zasoby, możliwości i uprawnienia.

§ 7. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej.

2. Od opłat, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku nieuiszczenia przez rodziców opłaty odroczonej lub rozłożonej na raty, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

§ 8. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych może nastąpić w sytuacji, gdy:

1) dochód rodziców na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego;

2) dochód rodziców na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego, a rodzice wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, pieczę zastępczą;

3) rodzicami są osoby bezdomne, przebywające w zakładzie penitencjarnym, całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione lub korzystające ze świadczeń szpitala psychiatrycznego, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

4) rodzicami są osoby nieletnie do czasu uzyskania przez nich pełnoletniości;

5) rodzice płacą alimenty na dziecko lub pełnoletniego wychowanka w kwocie orzeczonej przez sąd, bądź ustalone w trakcie ugody zawartej przed sądem;

6) występują inne uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała lub ciężka choroba związana z kosztami leczenia, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych następuje na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku gdy odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych następuje za okresy wcześniejsze, okres ten może przekraczać 12 miesięcy.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w podmiotach leczniczych następuje, gdy nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu rodziców i ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, a zostały wyczerpane wszelkie możliwości ustalenia powyższych danych, w tym wystąpiono do Wydziału Udostępniania Danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, Krajowego Rejestru Karnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXVIII/427/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/238/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/238/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, jest wynikiem realizacji zapisów, o których mowa w art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) oraz w art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Ww. projekt uchwały został poddany konsultacjom, na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe