Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/240/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Bytom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r, poz. 1484) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Bytom, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc:

1) uchwała nr XIII/182/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia odpłatności za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu;

2) uchwała nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1 z późn. zm.;

3) uchwała nr XIII/183/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności - za pobyt i gorący posiłek - ponoszonej przez osoby skierowane do Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/240/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Bytom

§ 1. 1. Osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za dzienny oraz całodobowy pobyt w ośrodku wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie ponoszą odpłatności za pobyt osoby korzystające w formie tymczasowego schronienia w noclegowni.

§ 2. 1. Zasady miesięcznej odpłatności za całodobowy pobyt wraz z wyżywieniem w ośrodku wsparcia określa poniższa tabela.

Wysokość dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności miesięcznej za całodobowy pobyt wyrażona w % od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie

powyżej 100% do 150%

55%

powyżej 150% do 200%

65%

powyżej 200% do 250%

75%

powyżej 250%

85%

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż średni miesięczny koszt utrzymania ustalany corocznie, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, zarządzeniem Prezydenta Bytomia, zgodnie z ust. 4

3. Do czasu obowiązywania zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, odpłatność za całodobowy pobyt w ośrodku wsparcia ustalana jest na podstawie zarządzenia Prezydenta Bytomia z roku poprzedniego.

4. Średni miesięczny koszt utrzymania to kwota rocznych kosztów działalności ośrodka wsparcia całodobowego pobytu wynikająca z utrzymania podopiecznych, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc, ustalona jako suma rzeczywistej liczby podopiecznych w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w tym ośrodku wsparcia.

5. Dla nowo utworzonego ośrodka wsparcia całodobowego pobytu koszt utrzymania ustalany jest na podstawie kwoty przewidzianej w planie finansowym na funkcjonowanie tego ośrodka w danym roku, podzielonej przez liczbę miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego oraz przez liczbę planowanych miejsc w tym ośrodku wsparcia.

6. Do czasu określenia odpłatności, o której mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 3 i ust. 4, koszt ten określa się w wysokości 2.547,19 zł.

7. Osoba skierowana do ośrodka wsparcia na pobyt, o którym mowa w ust. 1, za okres nieobejmujący pełnego miesiąca pobytu, wnosi opłatę proporcjonalną do liczby dni objętych pobytem w danym miesiącu.

§ 3. 1. Odpłatność za dzienny pobyt w ośrodku wsparcia, w zależności od zakresu przyznanego świadczenia, obejmuje opłatę za pobyt oraz posiłek.

2. Zasady odpłatności za dzienny pobyt w ośrodku wsparcia określa poniższa tabela.

Wysokość dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dziennej odpłatności za posiłek wyrażona w % od minimalnego wynagrodzenia

Wysokość odpłatności miesięcznej za dzienny pobyt w ośrodku wsparcia wyrażona w % od minimalnego wynagrodzenia

powyżej 100% do 110%

0,15%

1%

powyżej 110% do 130%

0,16%

1,1%

powyżej 130% do 150%

0,17%

1,2%

powyżej 150% do 170%

0,18%

1,5%

powyżej 170% do 200%

0,20%

1,6%

powyżej 200% do 250%

0,30%

2%

powyżej 250%do 300%

0,40%

2,5%

powyżej 300%do 600%

0,50%

3%

powyżej 600%

0,55%

5%

3. Osoba skierowana do ośrodka wsparcia na pobyt, o którym mowa w ust. 1, za okres nieobejmujący pełnego miesiąca pobytu, wnosi opłatę proporcjonalną do liczby dni objętych pobytem w danym miesiącu.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności, o której mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, mogą zostać z niej zwolnione całkowicie lub częściowo.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/240/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/240/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Bytom wynika z konieczności określenia ww. zasad w jednej uchwale obowiązującej dla wszystkich ośrodków wsparcia dziennego oraz całodobowego pobytu, prowadzonych w zakresie zadań własnych na terenie gminy Bytom, niezależnie od ich organizacyjnego umiejscowienia, zgodnie z zapisami, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

Regulacje zawarte w przedmiotowej uchwale pozwolą uniknąć w przyszłości podejmowania innych uchwał w ww. zakresie, m. in. w sytuacji utworzenia nowego ośrodka wsparcia.

Ww. projekt uchwały został poddany konsultacjom, na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe