Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/99/15 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.465 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się wzory informacji i deklaracji podatkowych:

1. informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym i ustawy podatku leśnym (IN-1) - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o gruntach" (DN-1/A) - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o budynkach" (DN-1/B) - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o budowlach" (DN-1/C) - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6. informacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym (IR-1) - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7. deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

8. załącznik do deklaracji na podatek rolny - "Dane o gruntach" (DR-1/A) - załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

9. deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

10. załącznik do deklaracji na podatek leśny - "Dane o lasach" (DL-1/A) - załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XIV/116/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 308 poz. 5219).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Buchczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dane o gruntach


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Deklaracja na podatek leśny


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/99/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dane o lasach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe