Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. z dnia 7 października 2015 r. (M. P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1029)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,78 zł;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,23 zł;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni - 3,00 zł.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 16,30 zł;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,68 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,65 zł;


5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,00 zł,

w tym:

- od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,68 zł.

3. Od wartości budowli lub ich części, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2 %.

§ 2.

Ustala się podatek od środków transportowych na 2016 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 297/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na rok 2016:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

-samochody posiadające katalizatory spalin lub instalację gazową

673

1.081

1.212

-nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji gazowej wyprodukowane po roku 1990

735

1.147

1.276

- nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji gazowej wyprodukowane w roku 1990 i wcześniej

803

1.212

1.332

b) równej lub wyżej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Stawka podatku

w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1.302

1.557

15

1.392

1.599

Trzy osie

12

19

1.629

1.762

19

23

1.892

2.018

23

25

2.141

2.152

25

2.155

2.200

Cztery osie i więcej

12

25

2.402

2.541

25

31

2.670

2.796

31

2.796

3.100


2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) Od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki wyprodukowane

W 1990 roku i wcześniej

Po 1990 roku

Stawka podatku w złotych

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1.753

1.609

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.885

1.738

b) równej lub wyżej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku

w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

1.822

1.954

25

31

1.954

2.081

31

36

2.173

2.192

36

2.200

2.212

Trzy osie i więcej

12

40

2.236

2.396

40

2.412

2.493

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej631 zł;

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995567zł.


4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + poj. silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.429

1.556

18

25

1.496

1.622

25

1.743

1.895

Dwie osie

12

28

1.629

1.698

28

33

1.693

1.762

33

38

1.848

1.860

38

1.891

1.927

Trzy osie i więcej

12

38

1.789

1.840

38

2.081

2.210

5. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Mniejszej niż 22 miejsca

Równej lub większej niż 22 miejsca

Stawka podatku w złotych

1.033

1.345


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2016.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r.

W związku z ustaleniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2015 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 15 lipca 2015 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2015 r., poz. 640 - górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały obniżone o 1,2 %.

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacuje się na kwotę 178.115,00 zł, czyli o 16,47 % więcej w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w podatku od nieruchomości wpływy wzrosną o 0,15 % czyli o kwotę 2.453,00 zł.

Kwota różnicy między stawkami podatku od nieruchomości i środków transportowych obowiązującymi na terenie Gminy Janów, a stawkami maksymalnymi ma wpływ na wielkość otrzymywanej subwencji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe