Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 84/XIII/15 Rady Gminy Janów

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

1) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) służące do wykonywania zadań statutowych z zakresu upowszechniania kultury, w szczególności:

a) na działalność biblioteczną;

b) na potrzeby wystaw i galerii;

c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów,

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

4) publiczne place zabaw;

5) wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

§ 2.

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 300/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe