Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 86/XIII/15 Rady Gminy Janów

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 uchwały Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, oraz po słowie "załącznik" dodaje się " nr 1".

2. W § 1 dodać ust 2 w brzmieniu " określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w formie elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2" w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały

3. W § 2 ust 1 po słowie " http://www.epuap.gov.pl" dodaje się " oraz za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, dostępnej pod adresem http://www.sekap.pl."

4. W § 2 ust.2 słowo "w ust.1" zastąpić " w ust.2".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w formie elektronicznej

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/20/1957/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/20/1957/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE GMINY JANÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="InformacjeOgolne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> &#xA0; </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string" fixed="Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 z późniejszymi zmianami)."> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string" fixed="Formularz przeznaczony jest dla nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Janów - właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających

nieruchomością."> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladania" type="xsd:string" fixed="Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów lub drogą elektroniczną."> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaIAdres" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkolicznosciZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="PierwszaDeklaracja"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Deklaracja składana pierwszy raz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataPierwszejDeklaracji" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - opłata od dnia: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NowaDeklaracja"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nowa deklaracja składana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataZaistnieniaZmiany" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - opłata od dnia: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Dotyczy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dotyczy: </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="ZmianyLiczby" type="xsd:boolean" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiany liczby osób zamieszkujących </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SposobuGromadzenia" type="xsd:boolean" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> sposobu gromadzenia i oddawania odpadów </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Zbycia" type="xsd:boolean" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zbycia nieruchomości </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Inne" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> inne: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataZaistnieniaZmiany" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> okres, którego dotyczy korekta </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Skladajacy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający: </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> C.1. Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieOjca" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię ojca </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię matki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUrodzenia" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zamieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DanePracodawcy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pracodawca </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Pracodawca" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PRACODAWCA </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrRachunkuBankowego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> NR RACHUNKU BANKOWEGO </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRachunku" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> C.1. Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> C.1. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="TytulPrawnyDoNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj podmiotu: </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="Wlasciciel" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> właściciel </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> współwłaściciel </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> użytkownik wieczysty </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="InnyPodmiot" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wspolnota" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneWspolwlasciciela" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> C.2 DANE IDENTYFIKACJYNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Współwłascicel to: Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieOjca" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię ojca </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię matki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUrodzenia" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zamieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DanePracodawcy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pracodawca </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Pracodawca" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PRACODAWCA </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrRachunkuBankowego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> NR RACHUNKU BANKOWEGO </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRachunku" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Współwłascicel to: Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Współwłascicel to: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdresNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>#xA0;</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> &#xA0; </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneGeo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> W przypadku, gdy nieruchomość nie ma nr porządkowego, proszę podać dane geodezyjne (obręb, nr działki) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obreb" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Obręb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nr działki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePrzedmiotuOplaty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> E. Informacja o sposobie zbierania odpadów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Liczba" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje : </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Gromadzenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny: </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="Selektywnie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> selektywny </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nieselektywnie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nieselektywny (zmieszany) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Kompostownik" type="str:TakNieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady ulegające biodegradacji będą składowane w przydomowym kompostowniku a uzyskany kompost będę wykorzystywać we własnym zakresie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Oplaty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wyliczenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiesiecznaOplata" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesięczna opłata </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwartalnaOplata" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwartalna opłata </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="TypNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> G. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="Zamieszkala" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zamieszkała </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Niezamieszkala" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> niezamieszkała </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NiezamieszkalaDomkiLetniskoweRekreacyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> niezamieszkała domki letniskowe i rekreacyjne (zaznaczyć właściwy miesiąc) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DomkiLetniskoweBol" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> niezamieszkała domki letniskowe i rekreacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Marzec" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Marzec </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Kwiecien" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwiecień </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Maj" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Maj </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Czerwiec" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Czerwiec </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Lipiec" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lipiec </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Sierpien" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Sierpień </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wrzesien" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wrzesień </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Pazdziernik" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Październik </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Listopad" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Listopad </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Wypoczynkowe"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>H. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI : domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OswiadczenieN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> H.1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="SelektywnieWyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NieselektywnieWyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></xsd:element> <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> &#xA0; </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TrescOswiadczenia" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejscowość </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:simpleType name="emptydate"> <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="empty-string"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType name="KwotaPLN"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d+\,\d\d"></xsd:pattern> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klasa PKD</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema>

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe