Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 87/XIII/15 Rady Gminy Janów

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1515 z poźn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm) oraz po zapoznaniu się z uchwałą Nr 3/2015 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii zmiany Statutu SP ZOZ Gminy Janów.

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nadanego Uchwałą Nr 146/XXIII/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, wprowadza się następujące zmiany:

zmienia się § 8 ust. 1 i nadaje mu się następujące brzmienie:

,,1. W skład Przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 7, wchodzą:

1) Poradnia lekarza POZ w Janowie,

2) Poradnia dla dzieci w Janowie,

3) Poradnia lekarza POZ w Żurawiu,

4) Poradnia lekarza POZ w Bystrzanowicach,

5) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Gimnazjum w Piasku,

6) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Złotym Potoku,

7) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie,

8) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lusławicach,

9) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lgoczance,

10) Poradnia chorób płuc w Janowie,

11) Poradnia chirurgii ogólnej w Janowie,

12) Poradnia chirurgii dziecięcej w Janowie,

13) Poradnia neurologiczna w Janowie,

14) Poradnia dermatologiczna w Janowie,

15) Poradnia otolaryngologiczna w Janowie,

16) Poradnia reumatologiczna w Janowie,

17) Poradnia kardiologiczna,

18) Poradnia rehabilitacyjna w Janowie,

19) Gabinet fizjoterapii w Janowie,

20) Poradnia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Janowie,

21) Poradnia Diabetologiczna,

22) Poradnia Endokrynologiczna,

23) Poradnia Hepatologiczna,

24) Poradnia Leczenia Bólu,

25) Gabinet Akupunktury,

26) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Janowie,

27) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Żurawiu,

28) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Bystrzanowicach,

29) Punkt szczepień w Janowie,

30) Punkt szczepień w Żurawiu,

31) Punkt szczepień w Bystrzanowicach."

§ 2.


Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński


Załącznik do Uchwały Nr 87/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu: "SP ZOZ Gminy Janów".

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów działa w oparciu o:

1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z ze zm.),

3) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS: 0000004707, prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

4) wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony przez Wojewodę Śląskiego,

5) niniejszy statut,

§ 2.

Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

2) Zakład - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

3) Rada Społeczna - Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

4) Dyrektor - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

5) Statut - Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

6) Podmiot Tworzący - Gminę Janów,

7) Rada Gminy - Radę Gminy Janów.

§ 3.

1. Siedziba Zakładu znajduje się w Janowie przy ul. Leśnej 3.

2. Obszar działania Zakładu obejmuje teren gminy Janów.

3. Zakład może realizować cele i zadania, o których mowa w § 4 dla osób spoza obszaru działania, o którym mowa w ust 2.

4. Podmiotem Tworzącym Zakład jest Gmina Janów.

5. Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Nadzór nad Zakładem sprawuje Gmina Janów.

7. Zakład wykonuje działalność leczniczą w Przedsiębiorstwie pod nazwą: Przychodnia Rodzinna w Janowie.

II. Cele i zadania Zakładu:

§ 4.

1. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie określonym ustawą,

2. Do zadań Zakładu należy w szczególności udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3. Świadczenia zdrowotne Zakład udziela są w zakresie:

1) Podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i medycyny szkolnej.

2) Specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z zakresu: otolaryngologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, neurologii, dermatologii, reumatologii, rehabilitacji, chorób płuc, kardiologii

3) Fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej.

4) Świadczeń pielęgniarskich, środowiskowej opieki pielęgniarskiej, położnej środowiskowej oraz pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej.

5) Wykonywania badań diagnostycznych i pobierania materiałów do badań analityki medycznej.

6) Orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, w tym orzekania o czasowej niezdolności do pracy,

7) Wykonywania badań profilaktycznych, badań kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy,

8) Profilaktyki, profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia

4. W wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2, Zakład współpracuje z: organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami leczniczymi i samorządami zawodów medycznych.


III. Rodzaje i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych:

§ 5.

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 4:

1) finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,

2) innych, niż finansowane ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów za odpłatnością wg ustalonego cennika,

3) osobom nie ubezpieczonym i nie uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów za odpłatnością na podstawie ustalonego cennika

4) obcokrajowcom - na zasadach określonych we właściwych przepisach oraz umowach i porozumieniach międzynarodowych dotyczących ochrony zdrowia nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,

2. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 oraz wykonywania związanych z ich udzielaniem usług medycznych, a w szczególności:

1) obszar, którego mieszkańcy będą mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych,

2) ich rodzaj i przewidywaną liczbę,

3) zasady rejestracji pacjentów,

4) organizację udzielania świadczeń,

5) dni i godziny ich udzielania, określają umowy zawarte przez Zakład z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz regulamin organizacyjny Zakładu.

IV. Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 6.

1. Organami Zakładu są;

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

2. Dyrektor jest kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu Ustawy.

3. Dyrektor kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników.

4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Janów w trybie określonym Ustawą.

§ 7.

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Podmiotu Tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Podmiotowi Tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3) przyznawania Dyrektorowi nagród,

4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem

3. Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

3) kredytów bankowych lub dotacji,

4) podziału zysku,

5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

6) regulaminu organizacyjnego.

3a. Do zadań Rady Społecznej należy ponadto:

1) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

2) wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i niniejszym statucie.

4. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie Podmiot Tworzący.

5. Rada Społeczna składa się z Przewodniczącego Rady i sześciu członków. W jej skład wchodzą:

1) Wójt Gminy Janów lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczący Rady Społecznej,

2) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

3) przedstawiciele Rady Gminy w liczbie 5,

6. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

7. Rada Gminy może odwołać członków Rady Społecznej w trakcie trwania jej kadencji, w sytuacjach określonych w ust. 12

8. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej w trakcie trwania jej kadencji Rada Gminy powołuje nowego członka Rady Społecznej.

9. Członków Rady Społecznej powołuje się na okres kadencji.

10. Członkostwo w Radzie Społecznej osoby powołanej w trakcie kadencji Rady Społecznej, wygasa równocześnie z upływem kadencji.

11. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa wskutek śmierci.

12. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Rady oraz w przypadku:

1) rezygnacji,

2) długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami, jeżeli okres nieobecności obejmuje dwa kolejne posiedzenia Rady Społecznej.

13. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy.

14. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Gminy w terminie

14 dni od daty otrzymania uchwały.

§ 8.

1. W skład Przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 7, wchodzą:

1) Poradnia lekarza POZ w Janowie,

2) Poradnia dla dzieci w Janowie,

3) Poradnia lekarza POZ w Żurawiu,

4) Poradnia lekarza POZ w Bystrzanowicach,

5) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Gimnazjum w Piasku,

6) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Złotym Potoku,

7) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie,

8) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lusławicach,

9) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lgoczance,

10) Poradnia chorób płuc w Janowie,

11) Poradnia chirurgii ogólnej w Janowie,

12) Poradnia chirurgii dziecięcej w Janowie,

13) Poradnia neurologiczna w Janowie,

14) Poradnia dermatologiczna w Janowie,

15) Poradnia otolaryngologiczna w Janowie,

16) Poradnia reumatologiczna w Janowie,

17) Poradnia kardiologiczna

18) Poradnia rehabilitacyjna w Janowie,

19) Gabinet fizjoterapii w Janowie,

20) Poradnia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Janowie,

21) Poradnia Diabetologiczna,

22) Poradnia Endokrynologiczna,

23) Poradnia Hepatologiczna,

24) Poradnia Leczenia Bólu,

25) Gabinet Akupunktury,

26) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Janowie,

27) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Żurawiu,

28) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Bystrzanowicach,

29) Punkt szczepień w Janowie,

30) Punkt szczepień w Żurawiu,

31) Punkt szczepień w Bystrzanowicach.

2. Szczegółową organizację, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

V. Gospodarka finansowa :

§ 9.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z ze. zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z ze. zm.).

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany corocznie przez Dyrektora .

4. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

5. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Podmiot Tworzący.

6. Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu wymaga zgody Podmiotu Tworzącego.

7. Działalność Zakładu polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §5 statutu, finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych, na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

8. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku.

§ 10.

1. Zakład może dodatkowo uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej,

2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

3) na cele i na zasadach określonych w art. 114-117 Ustawy,4) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego wg zasad określonych w Ustawie.

2. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń, działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

§ 11.

1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia Podmiotu Tworzącego.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 12.

1. Fundusz Zakładu zwiększa się o:

1) zysk netto,

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 Ustawy.

2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

1) stratę netto,

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego umorzenia.

§ 13.

Zakład prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach o statystyce publicznej oraz na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 14.

1. Nadzór nad Zakładem sprawowany jest przez organ określony w §3 ust. 6 statutu, który nadzoruje zgodność działań Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

2. W ramach nadzoru Podmiot Tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od Dyrektora oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:

1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,

2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

3) gospodarkę finansową.

VI. Postanowienia końcowe

§ 15.

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

2. Zmiany dokonywane w Statucie wymagają zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

3. Zmiany zapisów Statutu, po wyczerpaniu procedury określonej w ust.1, wymagają ujawnienia w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez sąd rejestrowy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe