Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 52/XVI/2015 Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zwolnienia z podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) , art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z póź. zm.) Rada Gminy Opatów uchwala , co następuje :

§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej , za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe