Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 53/XVI/2015 Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) , art. 5 ust. 1 , art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) Rada Gminy w Opatowie określa co następuje :

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,80 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budynków lub ich częsci zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

4. od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

5. od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

6. od budowli - 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

7. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł. za 1 m2powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynacymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni ,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł. za 1 m2

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ) , i położonych na terenach , dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową , usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy , jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł. od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości :

1. Handel z ręki , kosza - 4,00 zł.

2. Handel z samochodu osobowego - 7,00 zł.

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą - 10,00 zł.

4. Handel z samochodu dostawczego - 10,00 zł.

5. Handel z samochodu ciężarowego - 12,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe