Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 54/XVI/2015 Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U.z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy w Opatowie uchwala , co następuje :

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) grunty , budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ,

2) grunty , budynki i budowle na których prowadzona jest gospodarka ściekami i zaopatrzenia w wodę .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe