Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/XVI/2015 Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn.zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

samochody wyprodukowane po roku 2000

682

832

1000

samochody wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej

700

860

1030

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Pojazdy 2 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

15

556

788

15

788

1788

Pojazdy 3 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

19

350

718

19

23

934

1440

23

1440

2236

Pojazdy 4 osiowe i wiecej
(Stawka podatku w złotych)

12

27

948

1478

27

29

1478

2348

29

2348

3042

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów


a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Od 3,5t do 7t

powyżej 7t i poniżej 12 t

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia osi

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

ciągniki wyprodukowane w 2000r. i wcześniej

136

468

332

780

ciągniki wyprodukowane po 2000r.

124

444

316

752

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Pojazdy 2 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

25

376

682

25

31

796

1308

31

1916

2378

Pojazdy 3 osiowie i więcej
(Stawka podatku w złotych)

12

40

1768

2384

40

2416

3034

3. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2000 - 302,00 zł

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej - 316,00 zł

4. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Pojazdy 1 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

25

254

456

25

456

796

Pojazdy 2 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

28

300

441

28

33

871

1112

33

38

1112

1834

38

1629

2212

Pojazdy 3 osiowe i więcej
(Stawka podatku w złotych)

12

38

962

1228

38

1228

1816


5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Mniej niż 22 miejsca

Równej lub większej niż 22 miejsca

Stawka podatku w złotych

wyprodukowanych w roku 2000 i wcześniej

1094

1560

wyprodukowanych po roku 2000

1064

1512

§ 2. Traci moc uchwała Nr 224/LX/2014 Rady Gminy w Opatowie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe