Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 81/XI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.15 ust. 1, art.19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 par. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z2015 r. poz. 613)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Wprowadzić w 2016 r. opłatę targową na terenie Gminy Świerklany pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Ustalić na rok 2016 stawkę dzienną opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany w wysokości 15 zł za każdy rozpoczęty mb zajmowanej powierzchni, na której dokonywana jest sprzedaż.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w kasie Urzędu Gminy.

2. Inkaso opłaty targowej powierza się sołtysom:

1) sołtysowi sołectwa Jankowice - Panu Jerzemu Rugor na terenie sołectwa Jankowice,

2) sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne - Panu Krzysztofowi Klyta na terenie sołectwa Świerklany Dolne i Świerklany Górne.

3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 292/XXXVIII/14 z dnia 30 października 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe