Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 83/XI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art.10 ust.1 oraz art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zmianami)

§ 1. Określa się na 2016 rok następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Świerklany:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do mniej niż 12 ton.

Lp

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

1

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

696,00

2

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

1104,00

3

Powyżej 9 i mniej niż 12

1380,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton.


Lp

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Liczba osi

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

inny system zawieszenia osi

1

12

13

2

1368,00

1608,00

2

13

14

1368,00

1608,00

3

14

15

1368,00

1608,00

4

15

1488,00

1764,00

5

12

17


3

1488,00

2256,00

6

17

19

1488,00

2256,00

7

19

21

2076,00

2340,00

8

21

23

2076,00

2340,00

9

23

25

2160,00

2400,00

10

25

2160,00

2400,00

11

12

25

4 i więcej

2460,00

2556,00

12

25

27

2460,00

2556,00

13

27

29

2592,00

2736,00

14

29

31

2736,00

3084,00

15

31

2736,00

3084,00


2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 i poniżej 12 ton.

Lp

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

1

Od 3,5 i poniżej 12 ton

1488,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton.


Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

inny system zawieszenia osi

1

12

18


2

1800,00

1812,00

2

18

25

1800,00

1812,00

3

25

31

1884,00

1908,00

4

31

1920,00

2388,00

5

12

40

3 i więcej

2280,00

2304,00

6

40

2520,00

3096,00

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Lp

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym od 7 do 12 ton

Stawka
podatku w złotych

1

Przyczepy lub naczepy

312,00

4. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


Lp

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Liczba osi

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

inny system zawieszenia osi

1

12

18

1

732,00

864,00

2

18

25

732,00

864,00

3

25

888,00

1176,00

4

12

28


2

864,00

900,00

5

28

33

1008,00

1164,00

6

33

38

1152,00

1740,00

7

38

1596,00

2244,00

9

12

38

3 i więcej

1188,00

1260,00

10

38

1260,00

1728,00


5. Od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1224,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2364,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportu wykazane w § 1 pkt 1a, 2a i 3 związane z działalnością w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Świerklany nr 295/XXXVIII/14 z dnia 30 października 2014 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe