| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/XI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Świerklany

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2013r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2015r., poz. 1515)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt,

3) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i prowadzenia działalności w zakresie ochrony zwierząt, który spełnia wymogi określone w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2013r., poz. 856 ze zm.)

4) posiadać aktualna umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych,

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

6) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,

7) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,

8) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Poprzez spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, rozumie się przedłożenie:

1) aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 posiadających aktualne badania techniczne oraz dokumenty potwierdzajace tytuł prawny przedsiębiorcy do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

3) obowiązującej umowy o której mowa w ust. 1 pkt 4-6,

4) dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników i przedsiębiorcy w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony zwierząt.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 , należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnyh zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny tytuł prawny wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności prawa budowlanego i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,

4) teren na którym prowadzona będzie dzialalność winien posiadać odpowiednie ogrodzenie,

5) posiadać obowiązującą umowę z lekarzem weterynarii,

6) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

7) posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia schroniska, postepowania ze zwierzętami i ochrony zwierząt.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzajacy, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) obowiązujaca umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5-6,

3) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii nadająca weterynatryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz.U.z 2014r., poz. 1539 ze zm.).

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawa budowlanego,

4) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

5) posiadać środki niezbędne do decynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiajace spalanie zwłok zwierzęcych i ich częsci,

7) posiadać odpowiednie świadectwa o przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z przedmiotem działalności określonym we wniosku o udzielenie zezwoelenia,

8) teren na którym będzie prowadzona działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

9) posiadać obowiązującą umowę z lekarzem weterynarii,

10) posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że przedmiot działalności przedsiebiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) obowiązująca umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 9-10,

3) decyzja Powatowego Lekarza Weterynarii zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz.U.z 2014r., poz. 1539 ze zm.), stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »