| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1515 ) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale, zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle, w ramach pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, stanowiącą pomoc publiczną udzielaną w formie pomocy inwestycyjnej przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy Wisła.

§ 2.

Pomoc na podstawie niniejszej uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187.1 z 26.06.2014), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 651/2014" oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady Ministrów" oraz z uwzględnieniem szczegółowych uregulowań niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Pomoc inwestycyjna udzielana na podstawie niniejszej uchwały może być obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

2. Wartość pomocy udzielonej danemu przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości 1 mln euro.

§ 4.

1. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie niniejszej uchwały:

1) dokonanie, przed rozpoczęciem inwestycji, o których mowa w § 8 pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Wisła zamiaru korzystania z pomocy, przy czym wniosek musi zawierać co najmniej informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;

2) poniesienie, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1;

4) przedłożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1, w terminie do roku od dnia zakończenia inwestycji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów powinien zawierać:

1) nazwę przedsiębiorstwa;

2) informację o jego wielkości (zgodnie z postanowieniem załącznika nr I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014);

3) opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia;

4) lokalizację projektu;

5) wykaz kosztów projektu;

6) rodzaj pomocy oraz kwotę finansowania publicznego, potrzebnego do realizacji projektu.

§ 5.

1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały nie może być udzielana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, tj. wobec których zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały nie może być udzielana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji UE uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

3. Pomoc inwestycyjna na podstawie niniejszej uchwały nie może być udzielona w przypadku nabycia infrastruktury sportowej lub wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej na rynku wtórnym.

§ 6.

Pomocy udzielanej na podstawie niniejszej uchwały nie stosuje się do budynków lub ich części oraz budowli lub ich części będących w posiadaniu podatników, którzy zalegają z zapłatą podatków, opłat lub innych należności stanowiących dochód Gminy Wisła.

§ 7.

Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy inwestycyjnej z dniem rozpoczęcia prac nad realizacją nowej inwestycji.

§ 8.

1. W ramach pomocy inwestycyjnej zwalnia się w całości z podatku od nieruchomości nowowybudowane budynki lub budowle stanowiące ogólnodostępną infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną:

1) na okres 10 lat - w przypadku infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej należącej do jednej z następujących kategorii:

a) park wodny (kompleks basenowy kryty) całoroczny o łącznej powierzchni lustra wody co najmniej 1000m2,

b) kolej linowa gondolowa (wagonik) całoroczna,

c) tor saneczkowy całoroczny,

d) boisko pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną - oświetlone, o nawierzchni syntetycznej,

e) boisko wielofunkcyjne - oświetlone, o nawierzchni syntetycznej,

f) hale sportowe przeznaczone do gier zespołowych o łącznej powierzchni pola gry co najmniej 1232 m2 (w szczególności: squash, badminton, siatkówka, koszykówka, gimnastyka, piłka ręczna, tenis ziemny, tenis stołowy, siłownia, sporty walki),

g) kompleks sportów ekstremalnych (w szczególności centrum wspinaczkowe) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m2,

h) lodowiska o powierzchni tafli co najmniej 1000 m2,

i) parki tematyczne;

2) na okres 5 lat - w przypadku infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej należącej do jednej z następujących kategorii:

a) lodowiska niewymienione w pkt 1,

b) boiska i hale sportowe niewymienione w pkt 1,

c) baseny niewymienione w pkt 1,

d) pola do gry w golfa,

d) atrakcje turystyczne niewymienione w pkt 1 i 3;

3) na okres 3 lat - w przypadku infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej należącej do jednej z następujących kategorii:

a) koleje linowe niewymienione w pkt 1,

b) ściany wspinaczkowe niewymienione w pkt 1,

c) parki linowe,

d) fitness kluby połączone z siłownią,

e) centra gier "virtual reality",

f) kompleksy kempingowe,

g) muzea tematyczne,

h) kręgielnie minimum 3 torowe.

2. W przypadku pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub budowli, przysługuje począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - po uzupełnieniu przez przedsiębiorcę wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 14 i potwierdzeniu spełnienia przez niego warunków uzyskania pomocy publicznej na podstawie niniejszej uchwały.

§ 9.

Do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku pomocy inwestycyjnej, zalicza się koszty, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów.

§ 10.

Warunkiem udzielenia pomocy na podstawie niniejszej uchwały, jest nieprzekroczenie intensywności pomocy lub wartości pomocy, o której mowa w § 11 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pomocy stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.

§ 11.

1. Ustalając próg maksymalnej intensywności pomocy, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy państwa dla działania, projektu lub przedsiębiorstwa objętego pomocą.

2. W przypadku gdy finansowanie Unii, zarządzane centralnie przez instytucje, agencje, wspólne przedsięwzięcia lub inne organy Unii, które nie znajduje się bezpośrednio ani pośrednio pod kontrolą państwa członkowskiego, jest połączone z pomocą państwa, do określenia, czy przestrzegane są progi powodujące obowiązek zgłoszenia i maksymalne intensywności pomocy, uwzględnia się wyłącznie pomoc państwa, pod warunkiem że łączna kwota finansowania publicznego przyznanego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych nie przekracza najkorzystniejszej stopy finansowania określonej przez obowiązujące przepisy prawa Unii.

3. Warunkiem udzielenia pomocy na podstawie niniejszej uchwały jest przestrzeganie zasad kumulacji pomocy, określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

4. Pomocy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały nie można kumulować z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji byłoby przekroczenie poziomu intensywności pomocy określonego w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie § 8 niniejszej uchwały lub ich następcy prawni, po zrealizowaniu nowej inwestycji lub dokonaniu modernizacji budynków lub budowli, zobowiązany jest przedłożyć:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 312 ze zm.) - na podstawie wzoru określonego w tym rozporządzeniu;

2) pozwolenie na użytkowanie budynków lub ich części lub budowli stanowiących nową inwestycję, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego;

3) tytuł prawny do nieruchomości;

4) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego oraz o wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną - na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5) informację o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie dotyczącym nowej inwestycji - na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

6) oświadczenie przedsiębiorcy w przedmiocie nieznajdowania się w trudnej sytuacji i braku orzeczenia wobec przedsiębiorcy obowiązku zwrotu pomocy - na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;

7) oświadczenie o dacie rozpoczęcia inwestycji - na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały;

8) zestawienie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację nowej inwestycji, w związku z którą ma być udzielona pomoc na podstawie niniejszej uchwały, wskazujące okres ich ponoszenia - na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały;

9) kopię dziennika budowy, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają jego prowadzenia;

10) oświadczenie w przedmiocie dostępności infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej - na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały.

3. Po potwierdzeniu spełnienia warunków do uzyskania pomocy beneficjent pomocy, udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, ma możliwość złożenia korekty deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości.

§ 13.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną na podstawie niniejszej uchwały zgłasza Burmistrzowi Miasta Wisła zamiar korzystania z pomocy na podstawie niniejszej uchwały oraz przedkłada niezbędne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Potwierdzenie spełnienia przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie niniejszej uchwały nastąpi po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta Wisła właściwej ds. finansów, dotyczącej w szczególności odpowiedniej kwalifikacji inwestycji zrealizowanej przez danego przedsiębiorcę, do jednej z kategorii, o której mowa w § 8, oraz analizy kosztów, w odniesieniu do których pomoc udzielana jest na podstawie niniejszej uchwały.

§ 14.

1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, do 15 stycznia każdego roku zobowiązani są przedstawiać informację o innej pomocy publicznej otrzymanej na inwestycje lub przedsięwzięcia, w związku z którymi przedsiębiorca otrzymał pomoc na podstawie niniejszej uchwały, w oparciu o informację określoną w części E załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o którym mowa w § 12 niniejszej uchwały.

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w niniejszej uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

4. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrzowi Miasta Wisła o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

§ 15.

Wielkość środków przeznaczonych na udzielenie pomocy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty 10 mln zł.

§ 16.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 17.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/158/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE
(pomoc inwestycyjna)

.......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Miasta Wisła

OŚWIADCZENIE
(pomoc inwestycyjna)

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Wisła udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oświadczam, że:

1) wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 8 uchwały wynosi łącznie .........................................zł,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wynoszą............................ zł.

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych poniesionych po dniu złożenia wniosku o pomoc publiczną oraz po dniu wejścia w życie uchwały nr ...............

..............................................................................................

datapodpis przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/158/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE PODSTAW OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE NOWEJ INWESTYCJI
(pomoc inwestycyjna)

......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Miasta Wisła

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE PODSTAW OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE NOWEJ INWESTYCJI
(pomoc inwestycyjna)

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 5 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Wisła udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oświadczam, że:

1) wielkość powierzchni użytkowej infrastruktury sportowej lub wielofunkcyjną infrastruktury rekreacyjnej związanej z nową inwestycją, stanowiącej podstawę opodatkowania, wynosi ............................ m2,

2) wartość budowli stanowiących infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną związaną z nową inwestycją, stanowiącą podstawę opodatkowania, wynosi ....................... zł.

..............................................................................................

datapodpis przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/158/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE

......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Miasta Wisła

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot - tj.: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(nazwa przedsiębiorcy)

nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187.1 z 26.06.2014).

..............................................................................................

datapodpis przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/158/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE O DACIE ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI
(pomoc inwestycyjna)

......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Miasta Wisła

OŚWIADCZENIE O DACIE ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI
(pomoc inwestycyjna)

w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 7 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Wisła udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oświadczam, że rozpoczęcie inwestycji nastąpiło:

1) z chwilą podjęcia prac budowlanych związanych z inwestycją - co miało miejsce w dniu .....................

lub

2) z chwilą pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawiło, że inwestycja stała się nieodwracalna - co miało miejsce w dniu ..............

..............................................................................................

datapodpis przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/158/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.

......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Miasta Wisła

ZESTAWIENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
(pomoc inwestycyjna)

L.p.

Opis poniesionego kosztu kwalifikowanego

Okres, w którym koszt kwalifikowany był ponoszony

(od ... do...)

Wartość

Uwagi

..............................................................................................

datapodpis przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/158/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.

OŚWIADCZENIE

.......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Miasta Wisła

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o pomoc na podstawie § 8 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Wisła udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oświadczam, że:

1) infrastruktura sportowa jest użytkowana przez więcej niż jednego użytkownika uprawiającego sport zawodowo,

2) wykorzystanie infrastruktury przez innych użytkowników uprawiających sport zawodowo lub amatorsko stanowi co najmniej 20% potencjału czasowego rocznie

i/lub

3) infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna jest udostępniana użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach, w cenach publicznie dostępnych.

..............................................................................................

datapodpis przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »